Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa kantaverkkoyhteyden Fingrid Oyj:n Porvoon 110 kV sähköasemalta Askolaan.

Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteettäisellä 110 kV johdolla. Uudella johtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Voimajohdon rakennuttamishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5 M€.

Hankkeen vaiheita (päivitetty 16.11.2021)

Suunnittelun aloitus keväällä 2017

 • Tavoitteena turvata alueen sähkönjakelun toimitus myös suurten kuormitusten aikana.

Viranomaisneuvottelut käynnistyneet syksyllä 2017

 • Ympäristöselvitys valmistunut 2.4.2019
 • Arkeologinen inventointi valmistunut 22.5.2019
 • Neuvottelut Porvoon kaupungin ja Porvoon Energian kanssa johdon yhteisosuudesta. Tilanahtauden vuoksi päädyttiin maakaapeliin, lisäksi maarakennuskustannukset tuovat synergiaetuja.
 • Viranomaisneuvotteluissa on pyritty löytämään reitti, jolla aiheutetaan yleisesti mahdollisimman vähän haittaa. Tällöin ei tarkastella kiinteistörajoja.
 • Kiinteistöjen omistajiin on otettu yhteyttä, kun maastotutkimukset ovat olleet alkamassa.

Tutkimuslupa elokuussa 2019

 • Tutkimuksen tavoitteena on merkitä johtosuunta maastoon ja tehdä pylväspaikoilla pohjatutkimukset.
 • Samalla pyritään vastaamaan maanomistajien toiveisiin reittimuutoksista maanomistajien omilla mailla, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • Reittimuutoksia on jo sovittu maanomistajien toiveiden mukaan.
 • Keskusteluja on käyty kymmeniä ja kaikkiin yhteydenottopyyntöihin on vastattu.
 • Tutkimuksen toteuttaa TLT-Building Oy.
 • Keskustelutilaisuus Askolassa 18.10.2019, materiaali

Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke (3,4 MB)
Esityksen sivu 9 on päivitetty 10/2020 (110 kV voimajohtolinjan näkyvyys vahvistettu kuvassa)

 • Hankkeeseen liittyvän keskustelun perusteella Kymenlaakson Sähköverkko Oy on käynnistänyt selvitystyön, jonka tarkoituksena on selvittää perinpohjaisesti väittämät, jotka liittyvät voimajohtohankkeen taustaselvityksiin ja valmisteluun.

Kysymyksiä ja vastauksia

Askolan keskustelutilaisuuden (18.10.2019) pohjalta on koottu yhteen hankkeeseen liittyvät yleisimmät ja Askolassa esille tulleet kysymykset ja vastaukset näihin.

 • Joulukuussa 2019 on päivitetty kysymyksiä ja vastauksia -sivua sitä mukaa, kun selvitystyö on edennyt.
 • Maaston tutkimukset ovat talvitauolla.
 • Vastauksia ‘Kysymyksiä ja vastauksia’ -sivulla on päivitetty 3.1.2020 varavoimalaitoksen kustannusten sekä itäisen reittivaihtoedon valinnan osalta.
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy on toimittanut 23.1.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle pyydetyt lisäaineistot YVA-asetuksessa edellytettyihin tietoihin.
 • Kysymyksiä ja vastauksia sivua on päivitetty 24.1.2020.
 • Porvoossa neuvoteltiin 19.2.2020 voimajohtohankkeen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteensovittamisesta. Tutustu yhteenvetoon  (aukeaa uuteen ikkunaan).
 • 15.6.2020 tiedotettiin Porvoon alueella 22.-26.6.2020 suoritettavista maakaapeloinnin tutkimustöistä, linkki tiedotteeseen: Maakaapeloinnin maastotutkimuksia Porvoon alueella (aukeaa uuteen ikkunaan)
  Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n vastine toimitettu Uudenmaan ELY-keskukselle 15.6.2020, asiassa UUDELY/11829/2019 (voimajohdon YVA-selvitys).
 • Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut 10.7.2020 päätöksen, jonka mukaan voimajohtohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Verkkotiedotteemme 14.7.2020.
 • Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen perustuen Kymenlaakson Sähköverkko Oy jatkaa vuosi sitten käynnistettyä voimajohdon maastoon merkintää välillä Porvoon muuntoasema – Askolan sähköasema.  Tiedotteet maastotutkimusten jatkamisesta on lähetetty kiinteistönomistajille sekä tarvittaviin viranomaiskanaviin ja tiedotusvälineisiin 11.9.2020. Alla yhteenveto maastotutkimusten jatkumisesta sekä voimajohdon karttaliite.

Porvoo-Askola karttaliite 09 2020(3,7 MB)

Porvoo-Askola voimajohtohanke maastotutkimuksen jatkuminen 2020(103,1 kB)

 • 18.12.2020 järjestettiin tapaaminen voimajohtoalueen asukkaiden edustajien, Porvoon kaupungin ja Kymenlaakson Sähköverkon välillä. Tapaamisen aiheina olivat yhteinen keskustelu voimajohdon maakaapeloinnin ja Porvoon kaupungin pyörätienhankkeen yhdistämisestä sekä hankkeen yleistilanne. Pyörätien osalta rahoitus on edelleen avoinna. Seuraava vastaava tapaaminen järjestetään tammikuun lopulla.
 • 5.2.2021 järjestettiin viranomaisneuvottelu Porvoo-Askola 110 kV voimajohdon rakentamisesta. Neuvottelussa käsiteltiin Porvoon kaupunginhallituksen 25.11.2019 viranomaislausunnossaan edellyttämiä voimajohdon uusia reittivaihtoehtoja Kerkkoontiestä Ilmoissillan ja Nyypakan kautta Askolaan. Voimajohdolle tutkitaan uusia sijoitusvaihtoehtoja ilmajohtona. Neuvottelussa saatiin viranomaisten kommentit reittivaihtoehdoista jatkoselvityksiä varten. Seuraavaksi uusille reittivaihtoehdoille aloitetaan ympäristö- ja arkeologisten selvitysten tekeminen.
 • (5.5.2021)
  Kymenlaakson Sähköverkko on lähettänyt Maanmittauslaitokselle tutkimuslupahakemuksen kahden uuden reittivaihtoehdon tutkimisesta Porvoo-Askola 110 kV voimajohdon linjauksessa. Uusia linjauksia tutkitaan Kerkkoontiestä Ilmoissillan ja Nyypakan kautta Askolaan Porvoon kaupunginhallituksen (25.11.2020) vaatimuksesta. Tutkittavilla reiteillä on jo käynnistynyt ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi. Nyt tutkittavat reitit ovat vaihtoehtoisia, ja maastoon merkittävät pylväspaikat eivät välttämättä ole lopullisia. Myös alkuperäinen reittivaihtoehto on edelleen mahdollinen. Uudet reittivaihdot toteutettaisiin ilmajohtoina peltoalueita hyödyntäen.

Reittikartta Porvoo-Askola 110 kV voimajohto 05 2021(10,8 MB)

Johtoalueen poikkileikkauspiirros Porvoo Askola 110 kV(534,9 kB)

 • (2.9.2021)
  Vuoden 2021 aikana on järjestetty useita Porvoon kaupungin, Kymenlaakson Sähköverkon ja suunnitellun voimajohtoalueen asukkaiden välisiä neuvotteluja 110 kV voimajohdon ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteensovittamisesta. Tapaamisten aikana on muotoutunut tavoite toteuttaa noin 5 km mittainen luonto-/kävelypolku Porvoosta Kerkkoontien risteykseen. Polun yhteydessä voitaisiin toteuttaa 110 kV voimajohdon maakaapelointi kyseiselle reitille. Porvoo selvittää parhaillaan hankkeen kustannuksia ja rahoitusta. Keskustelut jatkuvat joulukuussa 2021.
 • Kymenlaakson Sähköverkko on 30.8.2021 päättänyt täydentää Maanmittauslaitokselle 14.4.2021 lähetettyä tutkimuslupahakemusta lisäreittivaihtoehdon tutkimiseksi.  Tutkittavan lisäreitin pituus on noin 4,3 km ja se kulkee reittiä Popolanoja – Salatinkallio – Maijanpelto – Nalkmusa – Huhtaniittu. Tämä tutkimusalueen lisäreitti sijoittuu alkuperäisen Porvoo – Askola -linjauksen itäpuolelle. Tutkittavilta reiteiltä tehdään ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi. Nyt tutkittava reitti on vaihtoehtoinen ja muistutamme, että alkuperäinen reittivaihtoehto vuodelta 2019 on edelleen selvitettävien joukossa toteutettavaa reittiä valittaessa. https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset/mml-2526103-042021-0

Reittikartta 08 2021(5,5 MB)

 • (16.11.2021)
  Tutkittavan lisäreittivaihtoehdon tutkimuslupa on saatu Maanmittauslaitokselta, ja tutkimusten suunnittelu on meneillään. Tutkimuksen käynnistämisen ajankohta on vielä avoinna.

 

Yhteystiedot

Tuomo Hakkarainen, verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö, Kymenlaakson Sähköverkko Oy
tuomo.hakkarainen@ksoy.fi

Petri Konttimäki, asiantuntija, TLT-Building Oy
petri.konttimaki@tltgroup.fi

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki