Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa kantaverkkoyhteyden Fingrid Oyj:n Porvoon 110 kV sähköasemalta Askolaan.

Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteettäisellä 110 kV johdolla. Uudella johtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Voimajohdon rakennuttamishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5 M€.

Hankkeen vaiheita (päivitetty 21.8.2023)

Suunnittelun aloitus keväällä 2017

 • Tavoitteena turvata alueen sähkönjakelun toimitus myös suurten kuormitusten aikana.

Viranomaisneuvottelut käynnistyneet syksyllä 2017

 • Ympäristöselvitys valmistunut 2.4.2019
 • Arkeologinen inventointi valmistunut 22.5.2019
 • Neuvottelut Porvoon kaupungin ja Porvoon Energian kanssa johdon yhteisosuudesta. Tilanahtauden vuoksi päädyttiin maakaapeliin, lisäksi maarakennuskustannukset tuovat synergiaetuja.
 • Viranomaisneuvotteluissa on pyritty löytämään reitti, jolla aiheutetaan yleisesti mahdollisimman vähän haittaa. Tällöin ei tarkastella kiinteistörajoja.
 • Kiinteistöjen omistajiin on otettu yhteyttä, kun maastotutkimukset ovat olleet alkamassa.

Tutkimuslupa elokuussa 2019

 • Tutkimuksen tavoitteena on merkitä johtosuunta maastoon ja tehdä pylväspaikoilla pohjatutkimukset.
 • Samalla pyritään vastaamaan maanomistajien toiveisiin reittimuutoksista maanomistajien omilla mailla, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • Reittimuutoksia on jo sovittu maanomistajien toiveiden mukaan.
 • Keskusteluja on käyty kymmeniä ja kaikkiin yhteydenottopyyntöihin on vastattu.
 • Tutkimuksen toteuttaa TLT-Building Oy.
 • Keskustelutilaisuus Askolassa 18.10.2019, materiaali

Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke (3,4 MB)
Esityksen sivu 9 on päivitetty 10/2020 (110 kV voimajohtolinjan näkyvyys vahvistettu kuvassa)

 • Hankkeeseen liittyvän keskustelun perusteella Kymenlaakson Sähköverkko Oy on käynnistänyt selvitystyön, jonka tarkoituksena on selvittää perinpohjaisesti väittämät, jotka liittyvät voimajohtohankkeen taustaselvityksiin ja valmisteluun.

Kysymyksiä ja vastauksia

Askolan keskustelutilaisuuden (18.10.2019) pohjalta on koottu yhteen hankkeeseen liittyvät yleisimmät ja Askolassa esille tulleet kysymykset ja vastaukset näihin.

 • Joulukuussa 2019 on päivitetty kysymyksiä ja vastauksia -sivua sitä mukaa, kun selvitystyö on edennyt.
 • Maaston tutkimukset ovat talvitauolla.

Hankkeen vaiheet 2020

 • Vastauksia ’Kysymyksiä ja vastauksia’ -sivulla on päivitetty 3.1.2020 varavoimalaitoksen kustannusten sekä itäisen reittivaihtoedon valinnan osalta.
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy on toimittanut 23.1.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle pyydetyt lisäaineistot YVA-asetuksessa edellytettyihin tietoihin.
 • Kysymyksiä ja vastauksia sivua on päivitetty 24.1.2020.
 • Porvoossa neuvoteltiin 19.2.2020 voimajohtohankkeen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteensovittamisesta. Tutustu yhteenvetoon  (aukeaa uuteen ikkunaan).
 • 15.6.2020 tiedotettiin Porvoon alueella 22.-26.6.2020 suoritettavista maakaapeloinnin tutkimustöistä, linkki tiedotteeseen ja liitekarttaan: 
  Tiedote Porvoon Sähköverkko KSOYVerkko 2020
  Maakaapeli Porvoo KSOY PSOY
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n vastine toimitettu Uudenmaan ELY-keskukselle 15.6.2020, asiassa UUDELY/11829/2019 (voimajohdon YVA-selvitys).
 • Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut 10.7.2020 päätöksen, jonka mukaan voimajohtohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Verkkotiedotteemme 14.7.2020.
 • Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen perustuen Kymenlaakson Sähköverkko Oy jatkaa vuosi sitten käynnistettyä voimajohdon maastoon merkintää välillä Porvoon muuntoasema – Askolan sähköasema.  Tiedotteet maastotutkimusten jatkamisesta on lähetetty kiinteistönomistajille sekä tarvittaviin viranomaiskanaviin ja tiedotusvälineisiin 11.9.2020. Alla yhteenveto maastotutkimusten jatkumisesta sekä voimajohdon karttaliite.

Porvoo-Askola karttaliite 09 2020(3,7 MB)

Porvoo-Askola voimajohtohanke maastotutkimuksen jatkuminen 2020(103,1 kB)

 • 18.12.2020 järjestettiin tapaaminen voimajohtoalueen asukkaiden edustajien, Porvoon kaupungin ja Kymenlaakson Sähköverkon välillä. Tapaamisen aiheina olivat yhteinen keskustelu voimajohdon maakaapeloinnin ja Porvoon kaupungin pyörätienhankkeen yhdistämisestä sekä hankkeen yleistilanne. Pyörätien osalta rahoitus on edelleen avoinna. Seuraava vastaava tapaaminen järjestetään tammikuun lopulla.

Hankkeen vaiheet 2021

 • 5.2.2021 järjestettiin viranomaisneuvottelu Porvoo-Askola 110 kV voimajohdon rakentamisesta. Neuvottelussa käsiteltiin Porvoon kaupunginhallituksen 25.11.2019 viranomaislausunnossaan edellyttämiä voimajohdon uusia reittivaihtoehtoja Kerkkoontiestä Ilmoissillan ja Nyypakan kautta Askolaan. Voimajohdolle tutkitaan uusia sijoitusvaihtoehtoja ilmajohtona. Neuvottelussa saatiin viranomaisten kommentit reittivaihtoehdoista jatkoselvityksiä varten. Seuraavaksi uusille reittivaihtoehdoille aloitetaan ympäristö- ja arkeologisten selvitysten tekeminen.
 • (5.5.2021)
  Kymenlaakson Sähköverkko on lähettänyt Maanmittauslaitokselle tutkimuslupahakemuksen kahden uuden reittivaihtoehdon tutkimisesta Porvoo-Askola 110 kV voimajohdon linjauksessa. Uusia linjauksia tutkitaan Kerkkoontiestä Ilmoissillan ja Nyypakan kautta Askolaan Porvoon kaupunginhallituksen (25.11.2020) vaatimuksesta. Tutkittavilla reiteillä on jo käynnistynyt ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi. Nyt tutkittavat reitit ovat vaihtoehtoisia, ja maastoon merkittävät pylväspaikat eivät välttämättä ole lopullisia. Myös alkuperäinen reittivaihtoehto on edelleen mahdollinen. Uudet reittivaihdot toteutettaisiin ilmajohtoina peltoalueita hyödyntäen.

Reittikartta Porvoo-Askola 110 kV voimajohto 05 2021(10,8 MB)

Johtoalueen poikkileikkauspiirros Porvoo Askola 110 kV(534,9 kB)

 • (2.9.2021)
  Vuoden 2021 aikana on järjestetty useita Porvoon kaupungin, Kymenlaakson Sähköverkon ja suunnitellun voimajohtoalueen asukkaiden välisiä neuvotteluja 110 kV voimajohdon ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteensovittamisesta. Tapaamisten aikana on muotoutunut tavoite toteuttaa noin 5 km mittainen luonto-/kävelypolku Porvoosta Kerkkoontien risteykseen. Polun yhteydessä voitaisiin toteuttaa 110 kV voimajohdon maakaapelointi kyseiselle reitille. Porvoo selvittää parhaillaan hankkeen kustannuksia ja rahoitusta. Keskustelut jatkuvat joulukuussa 2021.
 • Kymenlaakson Sähköverkko on 30.8.2021 päättänyt täydentää Maanmittauslaitokselle 14.4.2021 lähetettyä tutkimuslupahakemusta lisäreittivaihtoehdon tutkimiseksi.  Tutkittavan lisäreitin pituus on noin 4,3 km ja se kulkee reittiä Popolanoja – Salatinkallio – Maijanpelto – Nalkmusa – Huhtaniittu. Tämä tutkimusalueen lisäreitti sijoittuu alkuperäisen Porvoo – Askola -linjauksen itäpuolelle. Tutkittavilta reiteiltä tehdään ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi. Nyt tutkittava reitti on vaihtoehtoinen ja muistutamme, että alkuperäinen reittivaihtoehto vuodelta 2019 on edelleen selvitettävien joukossa toteutettavaa reittiä valittaessa. https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset/mml-2526103-042021-0

Reittikartta 08 2021(5,5 MB)

 • (16.11.2021)
  Tutkittavan lisäreittivaihtoehdon tutkimuslupa on saatu Maanmittauslaitokselta, ja tutkimusten suunnittelu on meneillään. Tutkimuksen käynnistämisen ajankohta on vielä avoinna.

Hankkeen vaiheet 2022

 • (23.6.2022)
  Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n Porvoo–Askola 110 kV sähkönsiirtoyhteyden mahdollisen maakaapeliosuuden suunnittelua jatketaan toteuttamalla maastotutkimuksia kaapelivaihtoehdon reitillä. Maastotutkimuksia tehdään heinä-elokuun vaihteessa viikoilla 30–31 VT7:n ja Kerkkoontien välisellä alueella. Maanmittauslaitos on 9.8.2019 päätöksellään nro. MML 5681/03 04/2019 myöntänyt luvan näiden tutkimusten suorittamiseen. Maastotutkimuksia suorittaa TLT-Building Oy ja heidän alihankkijansa. Maastotöiden yhteydessä reitiltä kartoitetaan maanalaisia rakenteita kartoittamalla ja maatutkaamalla. Tutkimusalueen maanomistajille on lähetetty postitse kirje asiasta 23.6.2022.Porvoo–Askola sähkönsiirtoyhteyden maastotutkimuksia on ensimmäisen kerran tehty jo syksyllä 2019. Sittemmin Porvoon kaupungin ja alueen maanomistajien kanssa käytyjen laajamittaisten neuvotteluiden pohjalta on päädytty yhtenä vaihtoehtona tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa sähkönsiirto maakaapelilla yhdessä Porvoon kaupungin suunnitteleman, uuden kävelypolun yhteydessä aina Kerkkoontielle saakka. Mahdollinen maakaapeliosuuden pidentäminen on riippuvainen Porvoon kaupungin kävelypolun rahoituksesta. Mahdollisen maakaapelireitin lisäksi nyt suoritettavissa maastotutkimuksissa tutkitaan pistoina kolme eri vaihtoehtoa pisteestä, jossa maakaapeliosuus yhdistyisi ilmajohtoon. Tutkimuksen kohteena olevat reitit on merkitty oheiseen karttaan.Karttaliite Maanomistajakirje 23062022
 • (7.7.2022)
  Kymenlaakson Sähköverkko on jättänyt Maanmittauslaitokselle tutkimuslupahakemuksen reittivaihtoehtojen maastotutkimusten jatkamiseksi Porvoo-Askola 110 kV voimajohdon linjauksessa. Alkuperäisen tutkimusluvan (MML 5681/03 04/2019) voimassaolo päättyy 9.8.2022. Maastotutkimuksia tullaan suorittamaan yllä näkyvässä, 23.6.2022 päivätyssä tiedotteessa kerrotusti. Tutkittavat reitit ovat vaihtoehtoisia, ja myös muut reittivaihtoehdot ovat edelleen mahdollisia.
 • (19.9.2022)
  Kymenlaakson Sähköverkko on jättänyt Energiavirastolle Porvoo – Askola voimajohdon hankelupahakemuksen 15.9.2022. Hankeluvassa Energiavirasto toteaa sähköjohdon tarpeen, ei ota kantaa sen reittiin.
 • (29.9.2022)
  Energiavirasto on myöntänyt 27.9.2022 Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mukaisen hankeluvan Porvoo-Askola 110 kV sähköjohdon rakentamiselle. Hankeluvassa ei määritellä johdon reittiä, eikä lupa perusta lunastus-, käyttö- tai muuhun niihin verrattavaa oikeutta toisen omistamaan alueeseen.
  Hankelupa 110 KV Porvoo Askola
 • (28.10.2022) (Havainnekuvat-liite lisätty 1.11.2022)
  Porvoo-Askola-voimajohtohankkeesta järjestetään tiedotus-/keskustelutilaisuus maanomistajille, joiden kiinteistö sijoittuu tutkittujen reittivaihtoehtojen vaikutusalueelle. Tilaisuus järjestetään torstaina 17.11.2022 klo 18–20 Helkamäen nuorisoseurantalolla: Helkamäentie 34, Monninkylä. Tervetuloa.
  Liite: Karttaliite Tutkittavat Reittivaihtoehdot PorvooAskola
  Liite: Liite 1 Havainnekuvat
 • (28.10.2022)
  Viranomaislausuntopyynnöt uusista reittivaihtoehdoista on toimitettu Porvoon kaupungille, Askolan kunnalle, Uudenmaan ELY:lle, Uudenmaan liitolle, Porvoon museolle ja Museovirastolle 28.10.2022. Lausuntopyyntöjen liitteenä on päivitetty ympäristöselvitys, joka löytyy myös tämän sivun yläosan kohdasta ’hankkeen asiakirjoja’.
 • (22.11.2022)
  Päivitetty ympäristöselvitys on lisätty Hankkeen asiakirjat -osioon.

Hankkeen vaiheet 2023

 

Yhteystiedot

Hankkeeseen liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan
sähköpostilla osoitteeseen: porvoo-askola@ksoy.fi.
Median yhteydenotot: Aleksis Klap, maankäyttö ja projektivastaava,
puh. 05 7780 108, aleksis.klap@ksoy.fi

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki