Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Häiriöviestipalvelun käyttöehdot

Häiriöviestipalvelun käyttöehdot

Soveltamisala

1) Näitä käyttöehtoja sovelletaan Yhtiön jakeluverkkoalueella tapahtuvien keskeytysten (sähkönjakeluhäiriöt ja suunnitellut keskeytykset) ilmoittamisessa viestipalvelun tilanneelle verkkopalvelusopimuksen tehneelle asiakkaalle.

2) Käyttöehtoja sovelletaan ainoastaan keskijänniteverkon keskeytyksistä aiheutuviin viesteihin. Toistaiseksi vain keskijänniteverkko on automaattisesti valvottu.

3) Viestipalvelun käyttö edellyttää sähkönkäyttöpaikalla voimassaolevaa verkkopalvelusopimusta tai sähköntoimitussopimusta.

4) Viestipalvelun käyttöehdot eivät ole osa verkkopalveluehtoja (VPE05).

Määritelmät

1) Yhtiö on palvelun tarjoaja eli Kymenlaakson Sähköverkko Oy tai sen valtuuttama.

2) Tilaaja on viestipalvelun tilannut verkkopalvelusopimuksen tehnyt asiakas tai tämän valtuuttama henkilö.

3) Viesti on joko yksittäisenä tai useana tekstiviestinä (SMS) tai sähköpostina lähetetty ilmoitus keskeytys- tai häiriötapahtumasta.

4) Sähkönkäyttöpaikka on kiinteistö tai muu paikka, jossa sähköä käytetään.

5) Verkkopalvelusopimus on asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan välinen sopimus sähkönsiirrosta vastiketta vastaan jakeluverkonhaltijan sähköverkossa.

Viestipalvelun tarkoitus ja sisältö

1) Viestipalvelun tarkoituksena on informoida Tilaajaa mahdollisista Yhtiön jakeluverkkoalueen keskeytyksistä ja sähkönjakeluhäiriöistä.

2) Viestipalvelu on tilaajalle maksuton. Viestipalvelun käyttöönotto ei muodosta verkkopalvelusopimukseen liitännäistä sopimusta Yhtiön ja Tilaajan välille vaan kyseessä on vapaaehtoinen erillispalvelu.

3) Keskeytyksen tai sähkönjakeluhäiriön sattuessa Yhtiö lähettää Tilaajalle Viestin saatuaan siitä tiedon automaattisesta valvontajärjestelmästään.

4) Suunnitellusta keskeytyksestä (korjaus-, huolto-, muu toimenpide) Yhtiö lähettää viestin saatuaan tiedon keskeytyksen tarpeellisuudesta ennen suunnitellun keskeytyksen alkamista.

5) Viestipalvelu sisältää Viestin sähkönjakelun keskeytymisestä ja sähkönjakelun häiriöstä sekä siitä, milloin keskeytyksen aiheuttanut tapahtuma on poistunut tai korjattu. Yhtiö voi lähettää Viestin, joka sisältää ennusteen keskeytyksen tai sähkönjakeluhäiriön korjaamiseksi tarvittavasta ajasta.

6) Yhtiö ei lähetä Viestiä automaattisen valvontajärjestelmän ulkopuolisista keskeytyksistä tai sähkönjakeluhäiriöistä lukuun ottamatta suunniteltuja keskeytyksiä.

7) Yhtiö ei lähetä Viestiä asiakasilmoitusten perusteella ennen kuin Yhtiö on tarkastanut ja todennut keskeytyksen tai sähkönjakeluhäiriön todenmukaisuuden. Viestipalveluun sisältyvän Viestin tiedot ovat informatiivisia. Viestin sisältöä tai lähettämättä jättämistä ei voi käyttää perusteena määriteltäessä Yhtiön vakiokorvaus-, tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Viestiä ei voida myöskään käyttää perusteena määriteltäessä sähkömarkkinalain 27c §:n mukaista virhettä.

Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet

1) Tilaajalla on oikeus liittyä viestipalveluun täyttämällä erillinen tilauslomake.

2) Tilaajalla on oikeus peruuttaa viestipalvelun käyttö haluamanaan ajankohtana ilmoittamalla siitä Yhtiölle puhelimitse tai sähköpostitse. Viestipalvelun käyttö päättyy viipymättä Yhtiön vastaanotettua ilmoituksen palvelun käytön päättymisestä.

3) Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan tilauslomakkeessa vaaditut tiedot.

4) Tilaaja vastaa Viestin vastaanottamiseen tarkoitettujen laitteiden, laitteistojen, ohjelmistojen, yhteyksien tai yhteystietojen asianmukaisesta toiminnasta.

5) Tilaaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä ja luotettavuudesta.

6) Tilaajalla ei ole oikeutta kohdistaa Yhtiötä kohtaan mitään vaatimuksia, jotka johtuvat siitä, että Tilaaja on ilmoittanut virheellisiä tietoja tilauslomakkeessa.

7) Tilaajalla ei ole oikeutta kohdistaa Yhtiötä kohtaan mitään muita vaatimuksia Yhtiön lähettämien Viestien perusteella, kuin mitä erilliset sopimukset Yhtiön ja Tilaajan välillä määrittävät.

Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet

1) Yhtiöllä on oikeus kytkeä viestipalvelu tilapaisesti pois päältä poikkeus- tai suurhäiriötilanteessa sekä palauttaa viestipalvelu ilman erillistä ilmoitusta Tilaajalle. Yhtiöllä on oikeus määrittää poikkeus- tai suurhäiriötilanteen edellyttämä viestipalvelun poiskytkentä ja jälleenkytkentä oman sähkönjakelualueensa käyttötilanteen perusteella.

2) Yhtiö ei luovuta Tilaajalta saamiaan henkilötietoja tai tunnistetietoja (puhelinnumero, sähköpostiosoite) kenellekään muulle kolmannelle osapuolelle, kuin mahdolliselle palveluntarjoajalle, joka tarjoaa tai toteuttaa Yhtiön tarvitseman viestipalvelua koskevan toiminnon.

3) Yhtiö ei käytä Tilaajalta saamiaan tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin viestipalvelun toteuttamiseen ja käyttämiseen.

4) Yhtiön tieto- tai valvontajärjestelmäpäivityksen yhteydessä viestipalvelu voi olla tilapäisesti keskeytynyt, jolloin viestejä ei lähetetä. Järjestelmäpäivityksen päätyttyä viestipalvelu jatkuu ilman erillistä ilmoitusta.

5) Yhtiöllä on oikeus muuttaa viestipalvelun sisältöä tai lopettaa viestipalvelun käyttö. Käytön päättymisestä ilmoitetaan viestipalvelun Tilaajille erillisellä Viestillä.

Muut ehdot

1) Tilaajan verkkopalvelusopimuksen päättyessä viestipalvelun käyttö päättyy automaattisesti ilman erillistä Viestiä.

2) Yhtiön lähettämät viestit sisältävät immateriaalioikeuksia ja tietoja, jotka ovat Yhtiön omaisuutta.

3) Tilaajalla ei ole oikeutta lähettää vastaanottamiaan viestejä eteenpäin yleiseen jakeluun tai ulkopuolisille. Mikäli Tilaaja haluaa viestin lähetettävän myös muulle taholle, johon keskeytys tai sähkönjakeluhäiriö voi vaikuttaa (esim. Tilaajan asiakkaalle), Tilaaja voi pyytää Yhtiötä lähettämään Viestin ko. taholle.

4) Tilaajalla ei ole oikeutta muokata tai käyttää Viestiä kaupallisiin tai julkaisutarkoituksiin tai muulla tavoin hyödyntää Viestiä viestipalvelun tarkoituksen ulkopuolella.

5) Yhtiöllä on oikeus muuttaa tai päivittää viestipalvelun käyttöehtoja. Kulloinkin noudatettavat käyttöehdot ovat nähtävissä Yhtiön kotisivuilta.

Användningsvillkor för meddelandetjänsten

Tillämpninsgområde

1)  Dessa användningsvillkor tillämpas vid meddelande om avbrott (störningar i eldistributionen och planerade avbrott) som sker i Bolagets distributionsnätområde till kunder som ingått ett nättjänstavtal och som beställt meddelandetjänsten.

2) Användningsvillkoren tillämpas endast på meddelanden till följd av avbrott i mellanspänningsnätet. Tills vidare har endast mellanspänningsnätet automatisk övervakning.

3) Användning av meddelandetjänsten förutsätter ett gällande nättjänstavtal eller eldistributionsavtal för eldriftstället.

4) Användningsvillkoren för meddelandetjänsten utgör inte en del av nättjänstvillkoren (NTV05).

Definitioner

1) Bolaget är tjänsteleverantören, dvs. Kymmenedalens Elnät Ab eller någon av bolaget befullmäktigad.

2) Abonnenten är en kund som ingått nättjänstavtal och som beställt meddelandetjänsten eller en av denna befullmäktigad person.

3) Meddelandet är ett meddelande om avbrott eller störning som sänds antingen som ett enskilt eller flera textmeddelanden (SMS) eller som e-postmeddelande.

4) Eldriftstället är en fastighet eller annat ställe där elektricitet används.

5) Nättjänstavtalet är ett avtal mellan kunden och innehavaren av distributionsnätet om elöverföring mot ersättning i elnätet som tillhör innehavaren av distributionsnätet.

Meddelandetjänstens syfte och innehåll

1) Syftet med meddelandetjänsten är att informera Abonnenten om eventuella avbrott eller störningar i eldistributionen i Bolagets distributionsnätområde.

2) Meddelandetjänsten är avgiftsfri för abonnenten. Ibruktagning av meddelandetjänsten bildar inte ett biavtal till nättjänstavtalet mellan Bolaget och Abonnenten utan det är en frivillig separat tjänst.

3) När ett avbrott eller en störning i eldistributionen inträffar sänder Bolaget ett Meddelande till Abonnenten efter att ha fått information om det inträffade från sitt automatiska övervakningssystem.

4) Bolaget sänder ett meddelande om planerade avbrott (reparations-, underhållsåtgärd eller annan åtgärd) efter att ha mottagit information om ett nödvändigt avbrott innan det planerade avbrottet inleds.

5) Meddelandetjänsten innehåller ett Meddelande om avbrott i eldistributionen och störning i eldistributionen samt om när händelsen som orsakat avbrottet är över eller har reparerats. Bolaget kan sända ett Meddelande som berättar när avbrottet beräknas vara över eller hur lång tid reparationen av eldistributionsstörningen beräknas ta.

6) Bolaget sänder inte ett Meddelande om avbrott utanför det automatiska övervakningssystemet eller om störningar i eldistributionen med undantag av planerade avbrott.

7) Bolaget sänder inte ett Meddelande utgående från anmälningar från kunderna innan Bolaget har kontrollerat och konstaterat att avbrottet eller störningen i eldistributionen är verklig. Uppgifterna i Meddelandet som ingår i meddelandetjänsten är informativa. Vid fastställande av Bolagets standardersättnings- eller skadeståndsskyldighet kan inte Meddelandets innehåll eller att ett Meddelande inte har sänts användas som grund. Meddelandet kan inte heller användas som grund vid fastställande av ett fel enligt 27 c § i elmarknadslagen.

Abonnentens rättigheter och skyldigheter

1) Abonnenten har rätt att ansluta sig till meddelandetjänsten genom att fylla i en separat beställningsblankett.

2) Abonnenten har rätt att avbeställa användningen av meddelandetjänsten när som helst genom att meddela Bolaget om saken per telefon eller e-post. Användningen av meddelandetjänsten upphör utan dröjsmål efter att Bolaget har mottagit anmälan om att användningen av tjänsten upphör.

3) Abonnenten är skyldig att uppge de uppgifter som efterfrågas på beställningsblanketten.

4) Abonnenten svarar för att anordningarna, utrustningen, programmen, förbindelserna eller kontaktinformationen som är avsedda för mottagande av ett Meddelande fungerar på ett korrekt sätt.

5) Abonnenten svarar för att uppgifterna som uppgetts är korrekta, exakta och tillförlitliga.

6) Abonnenten har inte rätt att rikta några krav mot Bolaget som beror på att Abonnenten uppgett felaktig information på beställningsblanketten.

7) Abonnenten har inte rätt att rikta några andra krav mot Bolaget utgående från Meddelanden som Bolaget har sänt än vad som fastställs i de separata avtalen mellan Bolaget och Abonnenten.

Bolagets rättigheter och skyldigheter

1)      Bolaget har rätt att temporärt koppla bort meddelandetjänsten i en undantagssituation eller storstörning och koppla på den igen utan att separat meddela Abonnenten om detta. Bolaget har rätt att fastställa bortkopplingen och återkopplingen av meddelandetjänsten som krävs i en undantagssituation eller vid storstörningar utifrån driftsituationen i sitt eget eldistributionsområde.

2) Bolaget överlåter inte personuppgifter eller identifikationsuppgifter (telefonnummer, e-postadress) som det erhållit av Abonnenten till någon annan tredje part än en eventuell tjänsteleverantör, som erbjuder eller genomför en funktion gällande meddelandetjänsten som Bolaget behöver.

3) Bolaget använder inte de uppgifter som det erhållit av Abonnenten för något annat syfte än genomförande och användning av meddelandetjänsten.

4) I samband med en uppdatering av bolagets data- eller övervakningssystem är det möjligt att det uppstår ett tillfälligt avbrott i meddelandetjänsten under vilket inga meddelanden sänds. När systemuppdateringen är slutförd fortsätter meddelandetjänsten utan separat anmälan.

5) Bolaget har rätt att ändra innehållet i meddelandetjänsten eller avsluta användningen av meddelandetjänsten. Abonnenterna av meddelandetjänsten meddelas i ett separat Meddelande om att användningen upphör.

Övriga villkor

1) När Abonnentens nättjänstavtal upphör avslutas användningen av meddelandetjänsten automatiskt utan separat Meddelande.

2) De meddelanden som Bolaget sänder innehåller immaterialrättigheter och data som utgör Bolagets egendom.

3) Abonnenten har inte rätt att sända mottagna meddelanden vidare till allmän distribution eller till utomstående. Om Abonnenten vill att meddelandet ska sändas även till en annan part som eventuellt påverkas av ett avbrott eller en störning i eldistributionen (t.ex. Abonnentens kund), kan Abonnenten be Bolaget sända Meddelandet till denna part.

4) Abonnenten har inte rätt att ändra eller använda Meddelandet för kommersiella eller publiceringssyften eller på annat sätt utnyttja Meddelandet utanför meddelandetjänstens syfte.

5) Bolaget har rätt att ändra eller uppdatera meddelandetjänstens användningsvillkor. De gällande användningsvillkoren är utlagda på Bolagets webbplats.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki