Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Hallinnointi

Kymenlaakson Sähkö -konsernin toiminta, päätöksenteko ja hallinto perustuu Suomen lakeihin ja säädöksiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja hallinnointikoodiin (Corporate Governanse) sekä omistajakuntien keskenään solmimaan osakassopimukseen.

Konsernin toiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisella tavalla Kymenlaakson Sähkön hallintoneuvosto ja hallitus. Yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu hallintoneuvoston ja hallituksen sekä toimitusjohtajan kesken.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n hallitus muodostuu emoyhtiön nimeämistä henkilöistä. Konsernin hallinnossa noudatetaan sähkömarkkinalain eriyttämisvelvollisuutta koskevia vaatimuksia.

Konserniohje määrittelee puitteet konsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukselle. Ohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä, ellei niitä koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Yhtiökokous

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa. Sen tehtäviin kuuluvat osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätyt tehtävät. Se valitsee sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsenet ja niiden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin omistamaansa osaketta kohti. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä yhtiön kotipaikkakunnalla.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa hallintoa sekä antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään 24 jäsentä. Omistajakuntien välisen osakassopimuksen mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan yksi jäsen kustakin sopimuksessa mukana olevasta kunnasta. Lisäksi hallintoneuvostoon valitaan kaksi henkilöstön edustajaa ja heille varahenkilöt. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Tutustu hallintoneuvostoon

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan sopimusosapuolten suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen. Hallitus kokoontuu säännöllisin väliajoin noin 8–10 kertaa toimikauden aikana hallituksen etukäteen vahvistaman aikataulun mukaisesti ja lisäksi aina tarvittaessa.

Tutustu hallitukseen

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön liiketoimintaa ja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta lakien, säädösten ja hallituksen antamien valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n liiketoimintajohtaja ja talousjohtaja sekä tytäryhtiö Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat lisäksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n kehityspäällikkö ja viestintäpäällikkö.

Tutustu johtoryhmään

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki