Toimitusvarmasti maassa ja ilmassa!

19.08.2016

Suomessa on noin 80 jakeluverkkoyhtiötä. Muutamat suurimmat sähköverkkoyhtiöt kattavat valtaosan jakeluverkoista, sähkön käyttäjistä ja yhtiöiden liikevaihdosta. Toisessa ääripäässä kaikkein pienimmät sähköverkkoyhtiöt Suomessa toimivat yhden kunnan alueella ja palvelevat muutamaa tuhatta asiakasta.

Oli yhtiön koko ja resurssit mitkä tahansa tai toiminta-alue millainen tahansa, kaikkien on ylläpidettävä ja kehitettävä sähköverkkoa lain vaatimalla tavalla. Näin pitää ollakin. Sen sijaan käsitys siitä, että tämä tarkoittaa joka puolella Suomea samanlaisia ratkaisuja ja toimenpiteitä, on väärä.

linjat

Sähkömarkkinalaki ei ole maakaapelointilaki

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki asettaa rajat ja tavoitteet sähkönjakelun enimmäiskeskeytyksille. Sähkömarkkinalaki ei kuitenkaan ole yhtä kuin maakaapelointilaki. Se luo sähköverkkoalalle velvoitteita, mutta sallii onneksi järjen käytön ja asiakkaan kokonaisedun huomioimisen.

Kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt ovat lain edellyttämällä tavalla investoineet ja tulevat investoimaan seuraavat reilut 10 vuotta voimakkaasti sähkön toimitusvarmuuteen. Monesti tämän ymmärretään tarkoittava pelkästään verkkojen viemistä maan alle. Investoinnit eivät kuitenkaan kohdistu vain maakaapelointiin – ilmajohtojenkaan rakentaminen ja huoltaminen ei suinkaan ole ilmaista. Eikä kaapelointi ole aina oikea tai paras vaihtoehto. Tavoiteltavaa on teknistaloudellisesti ja kansataloudellisesti järkevät ja kestävät ratkaisut.

Sähköverkkoyhtiössä on ollut toimitusvarmuustavoitteet jo ennen kolme vuotta sitten voimaan tullutta lakiakin. Verkkoyhtiöt ovat parantaneet verkkoa ja tehneet työtä sähkönjakelun turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Alan omat kriteerit ovat perustuneet mm. asiakkaan kokemiin keskimääräisiin keskeytysaikoihin ja asiakkaan kokonaishyötyyn. Siellä, missä se on asiakkaan näkökulmasta kannattavaa, kaapeloidaan. Siellä, missä ilmajohto takaa toimitusvarmuuden – kuten esimerkiksi haja-asutusalueiden pelloilla – se on järkevä vaihtoehto. Kyse on ennen kaikkea siitä – oli verkko mikä tahansa – että asiakkaalle luvattu aikaikkunan sähköjen palauttamiselle saavutetaan. Kultainen keskitie löytyy maakaapeloinnin, ilmajohtojen ja tehokkaan viankorjauksen yhdistelmästä.

Kymenlaakson Sähköverkon keskijänniteverkosta on kaapeloitu 15 prosenttia, pienjänniteverkosta 24 prosenttia. Yli 13 000 kilometriä pitkästä verkostamme toimitusvarmaa on kuitenkin reilusti yli 50 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkomme täyttää sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuustavoitteet eli sähkötoimitus ei keskeydy asemakaava-alueella yli 6 tunniksi eikä muilla alueilla yli 36 tunniksi saaristoa lukuun ottamatta.

Energiaviraston mukaan kaikista Suomen sähköverkoista noin 32 prosenttia kulki vuonna 2014 maan alla, loput ilmassa. (Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut 2014, Energiavirasto). Suhde on sen jälkeen varmasti muuttunut, mutta Suomi ei ole eikä tule jatkossakaan olemaan kokonaan maakaapeloitu maa. Meillä sähkö kulkee myös ilmajohtoja pitkin ja se on kaikkien etu!

Tuomo Hakkarainen
suunnittelupäällikkö
Kymenlaakson Sähköverkko Oy

TuomoHakkarainen

Kirjoita kommentti

Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.