KSOY tilinpäätös 2018: sähkön toimitusvarmuus parani ja näkyi lyhyinä keskeytysaikoina

07.03.2019

KSOY logo tekstillä vaaka

Kymenlaakson Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 124,2 (93,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 23,0 (17,4) miljoonaa euroa. Investointeihin käytettiin kaikkiaan 18,0 (17,1) miljoonaa euroa.
- Onnistuimme vuonna 2018 hyvin sekä toiminnan tavoitteiden saavuttamisen osalta että taloudellisesti, sanoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Tuloskehitys oli vahvaa, mikä mahdollistaa investointitason säilyttämisen ja kasvavan omistajatuloutuksen.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 54,1 (48,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,9 (13,3) miljoonaa euroa. Sähköverkon toimitusvarmuutta parantaviin maakaapelointi- ja muihin verkostoinvestointeihin käytettiin 15,2 miljoonaa euroa.

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 73,5 (48,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,5 (3,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut olennaisesti edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tuotannon liikevaihdon kirjaustavan muutoksesta, jonka vaikutus liikevaihtoon on 24,4 miljoonaa euroa. Kirjaustavan muutoksella ei ole vaikutusta liiketoiminnan tulokseen.

Vertailuvuoden lukuihin ei sisälly Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkönsiirtoverkoston leasing-järjestelystä syntyneitä kertaluonteisia eriä.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 60 (64). Konsernin investointeihin käytettiin kaikkiaan 18,0 (17,1) miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 8,5 miljoonan euron osingon jakamista eli 50,70 (49,50) euroa osakkeelta.

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen näkyvät jo asiakkaille

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen jatkuivat 15 miljoonan euron tasolla. Yhtiön 34. sähköasema valmistui Miehikkälään syyskuussa 2018, ja maakaapelointia toteutettiin keskijänniteverkon osalta yli 80 km. Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli lähes ennätystasolla. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin vain 0,98 (2,2) tuntia. 

Vuonna 2018 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 356 (1 334) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kymenlaakson Sähköverkon sähkönkäyttäjien määrä jatkoi lievää kasvua, ja sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa 103 086 (102 823).   

Muutos kohti hiilineutraalia tuotantoa on loppusuoralla 

KSOY:n omistusosuus Metsälän tuulivoimapuistossa Kristiinankaupungissa yli kaksinkertaisti yhtiön tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle. Yhtiön strategian mukaisesti KSOY luopui Seinäjoen ja Meriporin fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten omistuksista vuoden 2018 aikana. Hiilineutraalin tuotannon osuus on KSOY:llä jo 90 prosentin tasolla. 

Sähkön myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Sähköä myytiin 1 103 (1 093) miljoonaa kilowattituntia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 514 (506) miljoonaa kilowattituntia. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 41 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 46,8 €/MWh. 

Aurinkosähköjärjestelmien myynti ylitti selvästi yhtiön odotukset ja järjestelmiä myytiin vuoden 2018 aikana yli 100 kappaletta.

 

KYMENLAAKSON SÄHKÖ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

    2018 2017
Liikevaihto milj. € 124,2 93,6
Liikevoitto* milj. € 23,0 17,4
Liikevoitto* % 18,5 18,8
Tilikauden voitto* milj. € 18,6 8,7
Oman pääoman tuotto % 32,3 66,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 14,5 31,3
Omavaraisuusaste % 24,7 20,1
Maksuvalmius, Quick ratio   1,3   1,9
Konserniyhtiöiden investoinnit milj. € 18,0 17,1
Henkilöstöä keskimäärin         60      64

 

TALOUDEN KEHITYS LIIKETOIMINNOITTAIN / YHTIÖITTÄIN (milj. €)

  Liikevaihto   Liikevoitto
  2018 2017   2018 2017
Energialiiketoiminta 73,5 48,8   0,5 3,4
Kymenlaakson Sähköverkko Oy* 54,1 48,0   19,9 13,3

 * Vertailuvuoden lukuihin ei sisälly Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkönsiirtoverkoston leasing-järjestelystä syntyneitä kertaluonteisia eriä.

 

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474