Investoinnit toimitusvarmuuteen tuottavat tulosta

24.02.2017

Kymenlaakson Sähköverkon asiakkaista yli puolet toimitusvarman verkon piirissä
Korina_kaapelointi_2016

Maakaapelointeja tehtiin viime vuonna mm. Korialla.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi toimitusvarmaan verkkoon tänä vuonna kaikkiaan noin 15 miljoonaa euroa. Määrällisesti eniten kohteita on Kotkan alueella. Euromääräisesti suurin investointi löytyy Lapinjärveltä.

Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan tänä vuonna eri puolella Kymenlaakson Sähköverkon jakelualuetta.  Kokonaisinvestoinnit ovat noin 15 miljoonaa euroa, joista jakeluverkkoon kohdennetaan 12, voimajohtoon ja sähköasemille kaksi ja muihin miljoona euroa.  

Mittavia verkostotyökohteita on tänä vuonna 25 kpl. Valtaosassa kohteista keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi. Kaikkiaan keskijänniteverkkoa kaapeloidaan tänä vuonna noin 80 kilometriä, ja kaapelointiaste nousee 18 prosenttiin.  

– Kotkan alueella toteutetaan mm. keskustan sähkönjakelua varmistava keskijänniteverkon kaapelihanke Hietasesta Kantasatamaan. Yksittäisistä kohteista merkittävin on Lapinjärven lähes kolmen miljoonan euron investointi. Lapinjärven sähköasema ja sitä syöttävä 110 kV:n voimajohto otetaan käyttöön tulevana syksynä, kertoo käyttöpäällikkö Harri Nummenpää Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Investointiohjelman taustalla kehittämissuunnitelma

Kymenlaakson Sähkönverkon investointiohjelma verkon toimitusvarmuuteen on jatkunut vuosia, ja toimitusvarman verkon piirissä on jo 54 prosenttia asiakkaista. Vuosina 2011–2016 verkkoihin on investoitu kaikkiaan noin 110 miljoonaa euroa. Investoinnit jatkuvat noin 15 miljoonan euron vuositahdilla kunnes toimitusvarmuustavoitteet on saavutettu.  

Kymenlaakson Sähköverkon investointiohjelmaan vaikuttavat kaksi tekijää. Ensimmäinen on verkon kehittämissuunnitelma, joka määrittelee vuosittaiset toimenpiteet ja investointitarpeet aina vuoteen 2028 saakka. Sen lisäksi kunnossapidon kautta saadaan viitteitä kohteista, jotka kaipaavat korjaamisen sijaan uudistamista.

— Verkon kehittämissuunnitelmassa ensimmäisellä jaksoalla vuosina 2014–2019 investointien pääpaino on asemakaava-alueissa, joissa keskijänniteverkon ilmajohtoverkko muutetaan maakaapeleiksi. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla ilmajohtoja maakaapeloidaan ja siirretään metsistä tienvarsiin tai pellonreunoille. Investointien järjestyskriteeri määräytyy kustannustehokkuuden mukaan, kertoo Nummenpää.

Sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuustavoitteet
Sähköntoimituksen keskeytys ei saa kestää
– asemakaava-alueella yli 6 tuntia
– muulla alueella yli 36 tuntia, poikkeuksena vaikeat alueet, esim. saaristo

Vaatimukset täytettävä viimeistään vuoden 2029 aikana, mutta portaittain:
– 31.12.2019 mennessä vähintään 50 prosenttia asiakkaista
– 31.12.2023 mennessä vähintään 75 prosenttia asiakkaista

Lisätietoja:
Kymenlaakson Sähköverkko Oy, käyttöpäällikkö Harri Nummenpää, puh. 0400 920 397