Kunnossapito

Kunnossapitotoimenpiteillä nykyistä sähköverkkoa pyritään ylläpitämään mahdollisimman turvallisena ja toimintavarmana. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteitä ovat mm. vierimetsänhoito, maastotarkastukset, lentokuvaukset, huolto- ja ylläpitotehtävät sekä alusta- ja helikopteriraivaukset

Vierimetsänhoito

Vierimetsänhoidolla tarkoitetaan johtoalueen vieressä olevan metsän harvennusta ja taimikonhoitoa. Hyvin hoidetulla vierimetsällä voidaan parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja ehkäistä sähkökatkoja. Vierimetsänhoito ennaltaehkäisee tehokkaasti mm. myrskyjen ja lumikuormien vaurioita sähköverkolle. Toimenpiteillä pyritään saamaan aikaan ratkaisuja, jotka kestävät seuraavat 10 – 20 vuotta. Vierimetsänhoitokohteessa johtoalueen vieressä oleva puusto poistetaan kokonaan (leveä johtokatu) tai harvennetaan 10-15 metrin etäisyydeltä johtoalueen reunasta. Toimintatavasta sovitaan aina maanomistajan kanssa.

Toteutamme vierimetsänhoitoa aina luotettavan metsäalan yhteistyökumppanin kanssa.

 

Tarkastukset

Tarkastuksia tehdään maasta käsin ja lentokuvaamalla verkkoa.
Maastotarkastuksessa sähköjohdot ja komponentit tarkastetaan kävelytarkastuksena ja niistä tallennetaan kuntotietoja verkkotietojärjestelmään. Puupylväille suoritetaan samalla lahoisuustarkastus, jolla selvitetään pylväiden jäljellä olevat käyttöiät.

Lentokuvauksella verkkoa kuvataan helikopterilla tai drooneilla ilmasta käsin. Lentokuvauksella kerätyt valokuvat tarkastetaan toimistolla uudestaan läpi. Molempien tarkastustapojen havainnot hyödynnetään kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelussa.

Huolto- ja ylläpitotehtävät

Huolto- ja ylläpitotöitä suunnitellaan kunnossapitohavaintojen perusteella. Huoltotöitä ovat tyypillisesti mm. merkintöjen korjaaminen, varoituskilpien uusiminen ja haruksien korjaaminen.

Kunnossapitokorjauksiin kuuluvat myös mm. pylväiden uusimiset, kun vanha pylväs on lahotarkastuksessa todettu olevan vaihtokuntoinen. Kunnossapitotoimenpiteitä suoritetaan koko jakelualueella määrävälein.

Johtokatujen alustaraivaukset

Johtokatujen alustaraivauksia suoritetaan ilmajohdoille, jotta johtokadut pysyvät auki ja kasvillisuutta ei kasvaisi johtojen alla. Suuremmilla jännitteillä ylläpidetään leveämpää johtokatua, joka pyritään pitämään puustosta vapaana. Alustaraivauksen yhteydessä yksittäisiä reunapuita voidaan kaataa, jos ne uhkaavat linjaa tai kasvavat liian lähellä johtoja. Pienjännitejohdoilla riittää yleensä oksiminen ja yksittäisten puiden poistaminen, jotta puustot eivät hankaa johtimiin.

Helikopteriraivaus

Helikopteriraivaus on tehokas tapa poistaa johtokadun sisäpuolelle kasvaneet puunoksat. Raivaustarpeet suunnitellaan aluekohtaisesti vuosittain, ja ne perustuvat lentokuvauksessa kerättyyn laseraineistoon ja sen perusteella tehtävään kasvustoanalyysiin. Helikopteriraivauksilla ennaltaehkäistään kasvustosta aiheutuvia sähkönjakelun vikoja ja oksien taipumista johtimiin.