Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi uusi voimajohtoyhteys rakennetaan?

Uusi voimajohtoyhteys rakennetaan turvaamaan sähkönjakelu kaikissa sääolosuhteissa ja lain mukaisten vaatimusten mukaisesti. Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteettäisellä 110 kV johdolla. Uudella johtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Vikatilanne on harvinainen, mutta mahdollinen. Esimerkkejä vian korjausajoista:

  • Pylvään sortuminen: 3 vrk
  • Johdin poikki -tapaus: 1 vrk
  • Eristinketju poikki: 1 vrk

Vuorokauden keskeytys sähkönjakelussa aiheuttaa sekä yrityksille että yksityisille henkilöille suurta haittaa. Sähköverkkoyhtiön tehtävänä on taata sähkönjakelu asiakkailleen kaikissa tilanteissa.

Miksi on valittu toteutettavaksi itäinen reittivaihtoehto?

Itäinen reittivaihtoehto on valikoitunut toteuttavaksi viranomaisneuvottelujen jälkeen. Ensisijaisena johdon reittivaihtoehtona esillä ollut valtatie 55 -väylän hyödyntäminen estyi Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävän ja suojellun kulttuurimaisema‐alueen vuoksi. Läntisen vaihtoehdon toteuttamisella olisi enemmän vaikutuksia mm. Porvoon alueella kaavoitetuille alueille, ympäristökohteisiin ja kulttuurimaisemaan Askolaa lähestyttäessä. Itäinen johtoreitti mahdollistaa yhteistyön Porvoon Sähköverkon kanssa maakaapeloitavalla osuudella. Selvitysten mukaan itäisellä johtoreitillä ei ole merkittäviä ympäristöllisiä tai arkeologisia kohteita / vaikutuksia niihin. Nyt käynnissä olevassa selvitystyössä selvitetään kannanotoissa esille tulleet yksityiskohdat ympäristö- ja arkeologisiin kohteisiin liittyen.

Miksi voimajohtoa ei toteuteta kokonaan maakaapelina?

Voimajohdosta toteutetaan maakaapelina noin 3,4 kilometriä ja ilmajohtona noin 15,4 kilometriä. Maakaapeloinnin kustannukset ovat huomattavasti ilmajohtoa suuremmat.
Keskustelussa tuli ilmi myös ilmajohdon ja maakaapeloinnin elinkaarikustannusten vertailu. On tärkeää erottaa toisistaan sähkön 20 kV jakeluverkko ja suurjännitteinen 110 kV jakeluverkko. 20 kV jakeluverkon osalta maakaapelointi on suotuisissa olosuhteissa elinkaarikustannuslaskelmien mukaan ilmajohtoa edullisempi. Porvoo-Askola -hankkeessa rakennetaan suurjännitteistä jakeluverkkoa (110 kV), joissa maakaapelin elinkaarikustannus on ilmajohtoon verrattuna noin kaksinkertainen.

Miksi hankkeen osalta ei ole toteutettu YVA-käsittelyä?

ELY-keskus ei ole vaatinut hankkeelle YVA-käsittelyä.

Miksi kaikki maanomistajat eivät ole saaneet kirjettä voimajohdon tutkimustöistä?

Kymenlaakson Sähköverkko selvittää, onko kaikille maanomistajille, joiden osoite on tiedossa ja joita tutkimuslupa koskee, lähetetty tutkimuksesta tiedottava kirje. Jos näin ei ole, kirjeen toimituksessa on tapahtunut virhe ja pahoittelemme tapahtunutta. Kirjeen lähetystä varten osoitetiedot on selvitetty Maanmittauslaitokselta.

Miksi linjan suunnittelussa ei ole huomioitu alueella olevia tonttivarauksia?

Voimajohdon suunnittelussa noudatetaan maakuntakaavaa ja muuta voimassa olevaa kaavoitusta.

Voisiko Askolan sähköntarpeen hoitaa varavoimalaitoksella?

Tähän kysymykseen selvitetään vastaus käynnissä olevassa selvitystyössä.

Miksi Kymenlaakson Sähkö ei toimi tässä hankkeessa arvojensa ’Hyvin palveltu asiakas’ ja ’Avoimuutta arkeen’ mukaisesti?

Kymenlaakso Sähkö pyrkii noudattamaan arvojaan kaikessa toiminnassaan ja olemme erittäin pahoillamme, jos tämän hankkeen osalta asiakkaamme ja muut asianosaiset kokevat saaneensa huonoa palvelua tai kokevat, että heitä kohtaan ei ole toimittu avoimesti. Pyrimme parantamaan toimintaamme sekä arvojemme että hanketiedotuksen osalta edelleen.

Kymenlaakson Sähköverkko OY:n johdolle toimitetut pyynnöt

Keskustelun yhteydessä paikalla olleita Kymenlaakson Sähköverkon edustajia pyydettiin toimittamaan johdolle viestinä erityisesti toiveet maakaapeloinnin osuuden lisäämisestä ja reittilinjauksen muuttamisesta sekä varavoimalaitosinvestoinnista Askolaan. Nämä viestit on toimitettu.