Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi uusi voimajohtoyhteys rakennetaan?

Uusi voimajohtoyhteys rakennetaan turvaamaan sähkönjakelu kaikissa sääolosuhteissa ja lain mukaisten vaatimusten mukaisesti. Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteettäisellä 110 kV johdolla. Uudella johtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Vikatilanne on harvinainen, mutta mahdollinen. Esimerkkejä vian korjausajoista:

 • Pylvään sortuminen: 3 vrk
 • Johdin poikki -tapaus: 1 vrk
 • Eristinketju poikki: 1 vrk

Vuorokauden keskeytys sähkönjakelussa aiheuttaa sekä yrityksille että yksityisille henkilöille suurta haittaa. Sähköverkkoyhtiön tehtävänä on taata sähkönjakelu asiakkailleen kaikissa tilanteissa.

Miksi on valittu toteutettavaksi itäinen reittivaihtoehto?

Itäinen reittivaihtoehto on valikoitunut toteuttavaksi viranomaisneuvottelujen jälkeen. Ensisijaisena johdon reittivaihtoehtona esillä ollut valtatie 55 -väylän hyödyntäminen estyi Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävän ja suojellun kulttuurimaisema‐alueen vuoksi. Läntisen vaihtoehdon toteuttamisella olisi enemmän vaikutuksia mm. Porvoon alueella kaavoitetuille alueille, ympäristökohteisiin ja kulttuurimaisemaan Askolaa lähestyttäessä. Itäinen johtoreitti mahdollistaa yhteistyön Porvoon Sähköverkon kanssa maakaapeloitavalla osuudella. Selvitysten mukaan itäisellä johtoreitillä ei ole merkittäviä ympäristöllisiä tai arkeologisia kohteita / vaikutuksia niihin. Nyt käynnissä olevassa selvitystyössä selvitetään kannanotoissa esille tulleet yksityiskohdat ympäristö- ja arkeologisiin kohteisiin liittyen.

Lisäys vastaukseen 3.1.2020:

Porvoon kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan 25.11.2019: Porvoo kaupunki toteaa, että tutkituista voimalinjan pääsijaintivaihtoehdoista jatkosuunnitteluun valittu itäinen vaihtoehto (VE1) aiheuttaa läntistä vaihtoehtoa (VE2) vähemmän haittaa, koska muun ohella VE1:ssä voidaan hyödyntää olemassa olevaa johtokatua ja voimajohto toteutetaan maakaapelina kaupunkiympäristössä. Linkki Porvoon kaupungin lausuntoon 25.11.2019: http://porvoo01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=201911161-6

Miksi voimajohtoa ei toteuteta kokonaan maakaapelina?

Voimajohdosta toteutetaan maakaapelina noin 3,4 kilometriä ja ilmajohtona noin 15,4 kilometriä. Maakaapeloinnin kustannukset ovat huomattavasti ilmajohtoa suuremmat.
Keskustelussa tuli ilmi myös ilmajohdon ja maakaapeloinnin elinkaarikustannusten vertailu. On tärkeää erottaa toisistaan sähkön 20 kV jakeluverkko ja suurjännitteinen 110 kV jakeluverkko. 20 kV jakeluverkon osalta maakaapelointi on suotuisissa olosuhteissa elinkaarikustannuslaskelmien mukaan ilmajohtoa edullisempi. Porvoo-Askola -hankkeessa rakennetaan suurjännitteistä jakeluverkkoa (110 kV), joissa maakaapelin elinkaarikustannus on ilmajohtoon verrattuna noin kaksinkertainen.

Miksi hankkeen osalta ei ole toteutettu YVA-käsittelyä?

ELY-keskus ei ole vaatinut hankkeelle YVA-käsittelyä.

Miksi kaikki maanomistajat eivät ole saaneet kirjettä voimajohdon tutkimustöistä?

Vastaus päivitetty 20.11.2019

Tiedottamisen osalta Kymenlaakson Sähköverkko Oy on lähettänyt henkilökohtaiset tiedotteet tutkimustöiden aloittamisesta kaikille niiden kiinteistöjen omistajille, joita nuo tutkimustyöt koskevat. Kirjeiden lähetystä varten osoitetiedot on selvitetty Maanmittauslaitokselta.

Kirjeet on päivätty 5.9.2019 ja ne ovat olleet suomen- ja ruotsinkielisinä. Kirjeiden lisäksi on julkaistu lehtikuulutukset paikallisissa lehdissä sekä kuntien ilmoitustauluilla. Tiedottaminen on hoidettu, kuten Lunastuslain 85§:ssä määrätään. 

Tiedottamisessa käytetyt lehdet ja ilmoitusten julkaisupäivämäärät:

 • Askolan kunta / Uusimaa, ilmoitus julkaistu 8.9.2019 ja lehti jaettu 16.9.2019
 • Porvoon kaupunki
  • Uusimaa, ilmoitus julkaistu 8.9.2019 ja lehti jaettu 16.9.2019
  • Östnyland, ilmoitus julkaistu 10.9.2019 ja lehti jaettu 13.9.2019
  • Itäväylä, ilmoitus julkaistu 11.9.2019 ja lehti jaettu 3.10.2019
 • Virallinen lehti (koskee molempia kuntia): ilmoitus julkaistu 10.9.2019 ja lehti jaettu 10.9.2019

Kuntien ilmoitustaulut, ilmoitukset nähtävillä:

 • Askolan kunta alkaen 6.9.2019, nähtävillä oloaika > 30 vrk
 • Porvoon kaupunki alkaen 6.9.2019, nähtävillä oloaika > 30 vrk
Miksi linjan suunnittelussa ei ole huomioitu alueella olevia tonttivarauksia?

Vastaus päivitetty 20.11.2019

Voimajohdon suunnittelun luvitusvaiheessa on tarkasteltu voimassa oleva kaavoitustilanne ja mahdollisesti kaavoituksellisesti osoitetut rakennuspaikat niin rakennetut kuin rakentamattomatkin.

Selvityksien perusteella ei löytynyt kaavallisesti osoitettuja ns. tontteja / rakentamispaikkoja.

Voisiko Askolan sähköntarpeen hoitaa varavoimalaitoksella?

Vastaus lisätty 3.1.2020:

Varavoimalaitoksen investointikustannus on laskelmien mukaan 9 - 11 M euroa ja laitoksen elinkaari on noin 25 vuotta eli alle puolet 110 kV voimajohdon elinkaaresta. Edellä mainitut kustannukset eivät sisällä voimalaitoksen ylläpitokustannuksia. Lisäksi varavoimalaitoksen teho on noin 1/6 suunnitteilla olevan voimajohdon tehosta. Kapasiteetin toteuttaminen varavoimalaitoksella ei ole teknisesti eikä taloudellisesti järkevää.

Miksi Kymenlaakson Sähkö ei toimi tässä hankkeessa arvojensa ’Hyvin palveltu asiakas’ ja ’Avoimuutta arkeen’ mukaisesti?

Kymenlaakso Sähkö pyrkii noudattamaan arvojaan kaikessa toiminnassaan ja olemme erittäin pahoillamme, jos tämän hankkeen osalta asiakkaamme ja muut asianosaiset kokevat saaneensa huonoa palvelua tai kokevat, että heitä kohtaan ei ole toimittu avoimesti. Pyrimme parantamaan toimintaamme sekä arvojemme että hanketiedotuksen osalta edelleen.

Kymenlaakson Sähköverkko OY:n johdolle toimitetut pyynnöt

Keskustelun yhteydessä paikalla olleita Kymenlaakson Sähköverkon edustajia pyydettiin toimittamaan johdolle viestinä erityisesti toiveet maakaapeloinnin osuuden lisäämisestä ja reittilinjauksen muuttamisesta sekä varavoimalaitosinvestoinnista Askolaan. Nämä viestit on toimitettu.

Miksi maanomistajille ei ole toimitettu yksityiskohtaista karttaa johdon sijoittamisesta? (kysymys ja vastaus lisätty 16.12.2019)

Tutkimusluvasta tiedotettaessa maanomistajille toimitetaan kirjeen mukana yleiskartta suunniteltavasta voimajohdosta, sillä parempaa karttatietoa ei siinä vaiheessa vielä ole. Kartta tarkentuu suunnittelun edetessä ja asianomaiselle kiinteistön omistajalle voidaan toimittaa alustava tarkentunut karttaote (senhetkisen suunnitelman mukainen tilanne), mikäli sitä erikseen pyydetään. Lopullinen ns. suunnitelmakartta voidaan toimittaa vasta, kun kaikki tutkimustyöt on saatu päätökseen.