Sähkön veroluokat

Sähkön valmistevero on porrastettu kahteen veroluokkaan.

II veroluokan veroa suoritetaan teollisuudessa tai konesaleissa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä.

I veroluokan veroa suoritetaan kaikesta muusta sähkön käytöstä, esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa, julkishallinnossa sekä palvelutoiminnoissa.

Veroluokan II veroon oikeutettu sähkö

Veroluokan II veroa suoritetaan teollisuudessa ja konesaleissa käytetystä sähköstä. Teollisuudella tarkoitetaan tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely. Teollisuudeksi katsotaan laitos tai yritys, jonka pääasiallinen toimiala kuuluu Tilastokeskuksen vuonna 2008 tekemän toimialaluokituksen pääluokkaan C (TOL 2008). Teollisuudeksi katsotaan myös kaivosten ja teollisuuden yhteydessä oleva malmien ja mineraalien rikastaminen.

Veroluokan II käyttötarkoitukseen toimitettu sähkö on aina mitattava erikseen. Sähkön toimittamiseksi veroluokalla II käyttäjän on annettava verkonhaltijalle kirjallinen vakuutus kuulumisestaan veroluokkaan II.

Lue lisää sähkön verotuksesta.

Rekisteröityminen Verohallinnon sähköiseen tuensaajarekisteriin

Sähköveron II-veroluokan sähköä käyttävät teollisuusyritykset ovat EU -komission ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettuja tuensaajia. Koska sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain mukaan verovelvollisia loppukäyttäjien sijaan ovat sähköverkonhaltijat, jotka luovuttavat sähköä edelleen teollisuudelle, ei Verohallinnolla ole asetuksen edellyttämiä tietoja tukea saavista yrityksistä.

Valmisteverotuslain mukaan II-veroluokan sähköä käyttävien teollisuusyritysten tuleekin rekisteröityä Valmisteverotuksen valtiontukien julkaisu- ja seurantajärjestelmään ja ilmoittaa tarvittavat tiedot tukiviranomaiselle.

Rekisteröityminen tuensaajaksi.

Verohallinnon ohjeet