Säkerställande av icke-diskriminering

Elnätsverksamheten utgör lagstadgad och tillståndspliktig affärsverksamhet som utförs i form av ett naturligt monopol. Elnätsinnehavarens verksamhet ska vara icke-diskriminerande i förhållande till kunderna och de övriga parterna på elmarknaden. I Finland regleras elnätsinnehavarens verksamhet av elmarknadslagen och de författningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Kymmenedalens Elnät Ab har med stöd av lagen uppgjort ett åtgärdsprogram för säkerställande av icke-diskriminering. Kymmenedalens Elnät Ab:s åtgärdsprogram har uppgjorts i enlighet med Handels- och industriministeriets förordningar och Energimyndighetens rekommendationer. Förverkligandet av åtgärdsprogrammet uppföljs genom en årlig rapport som uppgörs senast före slutet av maj.