Gå till innehållet
Hae sivustolta

Ansvar – val för morgondagens bästa

För oss är människornas och miljöns välfärd viktig. Ansvarsfull verksamhet och ett gott företagsmedborgarskap innebär för oss val och gärningar. Vi stöder genom vår verksamhet välfärden och livskraften i vårt område även för den kommande generationen.

Miljön

Miljöaspektet beaktas i all vår verksamhet och det har en viktig inverkan på såväl vårt arbete som våra val inom energiproduktionen. Miljökonsekvenserna har en stor betydelse inom energibranschen. En mycket viktig fråga är att dämpa klimatförändringen genom investeringar i förnybar energi och kolneutral produktion.

Av vår elproduktion är 99,8 procent kolfri. Vi inriktar alla våra nya investeringar till produktion med låga utsläpp.

Människor

Ansvarsfullt arbete med intressentgrupper förutsätter att man identifierar de viktigaste gruppernas förväntningar och behov. Viktiga intressentgrupper är för oss kunderna, personalen och ägarna.

Nöjda kunder

Vi ansvarar för nästan 105 000 kunder som litar på vår förmåga att fatta hållbara beslut beträffande energiproduktionen och leverera elektricitet så störningsfritt och effektivt som möjligt. Vårt mål är att ha även i fortsättningen en hög kundbelåtenhet. Vi mäter varje år hur nöjda våra kunder är med verksamheten. Vi vill förstå och förutse kundernas föränderliga behov och svara på dem på bästa möjliga sätt.

Energirådgivning och uppmuntran till att spara energi är en viktig del av vår ansvarsfulla verksamhet. Tillsammans med kommunerna, städerna och de övriga elbolagen i området erbjuder vi avgiftsfri energirådgivning till konsumenterna. Vi deltar också i anskaffningen av läromaterial om energifrågor till andraklassisterna i området. Målet är att fästa uppmärksamhet på energianvändningen och på hur vi genom förnuftig användning av energi och material minskar på koldioxidutsläppen och övriga biverkningar av vår verksamhet.

Välmående och kompetent personal

Vi har ungefär 60 anställda vars välmående vi månar om. Via våra nätverksinvesteringar och underhållsåtgärder sysselsätter vi dessutom en flerdubbelt större mängd tjänsteleverantörer och varuleverantörer och producerar sålunda välfärd till hela samhället.

Ägare

Vi har förbundit oss till långsiktig verksamhet som sträcker sig längre än till nästa kvartal och som gynnar ägarna.

Samhället

För oss är det viktigt att regionen mår väl och utvecklas. Vi deltar aktivt i verksamhetsområdets organisationer, utvecklar och nätverkar så att vi alla kan vara framgångsrika tillsammans.

Vi deltar i organisationernas verksamhet bland annat genom att understöda idrottsföreningars verksamhet, sponsorera i liten skala evenemang och enskilda kampanjer, seminarier och motsvarande evenemang.

Vi utvecklar inte enbart vårt eget verksamhetsområde utan arbetar också aktivt för att utveckla energibranschen. Vi samarbetar med de övriga aktörerna inom energibranschen i syfte att utveckla en stabil, förutsägbar och säker verksamhetsmiljö. Vi står i aktiv växelverkan med Energiverket och övriga viktiga myndigheter i syfte att utveckla reglerings- och investeringsmiljön.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä