Gå till innehållet
Hae sivustolta

Ersättningar vid störningar

Enligt elmarknadslagen har elanvändare rätt att få en standardersättning om deras användningsställe har varit utan elektricitet utan avbrott i minst 12 timmar. Storleken på standardersättningen beror på nätserviceavgiften och längden på avbrottet. Som kund hos oss kan du ansöka om ersättning av oss även för skada eller olägenhet som orsakas av vår elnätsverksamhet.

Elskador

Som kund hos oss kan du ansöka om ersättning av oss för skada eller olägenhet som orsakas av vår elnätsverksamhet. Du ansöker om ersättning med bifogade blankett för anmälan av skador. Fyll i blanketten och skicka den som e-postbilaga eller per post till oss. Spara den ifyllda blanketten i din dator innan du sänder den som e-postbilaga eller skriv ut den till dig själv. Numret på användningsstället som efterfrågas på skadeanmälan hittar du enklast på din egen elräkning.

KSOY Vahinkoilmoitus (n. 1,5 MB)

Nödvändiga bilagor till ersättningsansökan

•    Eventuella köpkvitton eller räkningar för varor som skadats
•    Reparatörens/affärens utlåtande om felet i anordningen eller föremålet och vad som har orsakat det och om reparationskostnaderna
•    Redogörelse över övriga kostnader som skadan gett upphov till

Leveransadress för ersättningsansökan

Som e-postbilaga korvauskasittely(at)ksoy.fi (Skanna med bilagorna till ansökan.)
Per post: Kymmenedalens Elnät Ab / Behandling av ersättningar, Yhdystie 7, 47200 Elimä

Ersättningsanspråket ska framföras inom tre månader från det att skadan inträffade eller att kunden fick kännedom om att skadan inträffat. En försenad ersättningsansökan innebär att möjligheten till ersättningar går förlorad. Vid ersättningsförfarandet tillämpar vi nättjänstvillkoren VPE2014.

Vid behandlingen av ersättningsansökan beaktas skäliga kostnader för förebyggande av ytterligare skador. Kymmenedalens Elnät Ab reserverar en möjlighet att inspektera egendomen som skadats.

Långa elavbrott

Enligt elmarknadslagen har elanvändare rätt att få en standardersättning om deras användningsställe har varit utan elektricitet utan avbrott i minst 12 timmar. Storleken på standardersättningen beror på nätserviceavgiften och längden på avbrottet. Ersättningen som betalas till kunden är högst 1 000 euro under ett kalenderår. Ersättningen stiger gradvis så att den fr.o.m. den 1 januari 2016 är högst 1 500 euro och från och med den 1 januari 2018 är högst 2 000 euro.

Storleken på ersättningen som betalas för avbrott i elleveransen i förhållande till avgiften för nättjänsten fastställs i lagen:

  • 10 % när avbrottet varar i minst 12 och högst 24 timmar.
  • 25 % när avbrottet varar i minst 24 och högst 72 timmar.
  • 50 % när avbrottet varar i minst 72 och högst 120 timmar.
  • 100 % när avbrottet varar i minst 120 och högst 192 timmar.
  • 150 % när avbrottet varar i minst 192 och högst 288 timmar.
  • 2000 % när avbrottet varar i minst 288 timmar.

Avbrottstiden börjar räknas från den tidpunkt när elbolaget har fått kännedom om felet antingen via fjärrdriftsystemet i elnätet eller via en anmälan av en elanvändare och upphör när felet har reparerats.
Om avbrottet i elleveransen beror på ett fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala en standardersättning till kunderna. Nätbolaget kan befrias från betalningsskyldigheten också i det fall att orsaken till avbrottet anses ligga utanför nätbolagets möjligheter att inverka på saken. Myndighetsbestämmelser om reglering av energi är ett exempel på ett sådant fall.

Arbetssäkerheten tas alltid i beaktande

Om reparationsmanskapets säkerhet är i fara börjar man räkna avbrottstiden först från och med den tidpunkt när det är tryggt att inleda reparationerna. Dylika fall kan vara till exempel häftiga stormar där reparatörerna riskerar att bli under fallande träd eller det är farligt att bege sig med båt till skärgården för att reparera fel.

Ersättningen gottgörs i elräkningen

Kymmenedalens Elnät Ab gottgör automatiskt standardersättningen för elleverans till kunden från nätserviceavgiften i elräkningen.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä