Gå till innehållet
Hae sivustolta

Ändringar i elanslutningen

Vill du göra din anslutning större eller mindre? Har din elanvändning minskat så mycket att du kan överföra din anslutning till underhåll eller säga upp det? Hur beaktas anslutningen vid fastighetsköp?

Ta kontakt med vår anslutningsförsäljning när du vill ha råd om vad det lönar sig att göra i olika situationer.

Större huvudsäkring

När din elanvändning ökar är det möjligt att du behöver en större anslutning. Förstoring av anslutningen innebär att huvudsäkringarna blir större. Diskutera med en elentreprenör hur stor anslutning du behöver. Entreprenören byter även i praktiken ut huvudsäkringarna mot större och meddelar elbolaget om bytet med ett allmänt informationsformulär.

Granskning av mätcentralen och anslutningskabel

I samband med att huvudsäkringen byts ut mot en större kontrollerar elentreprenören att mätcentralen och anslutningskabeln på tomten motsvarar storleken på den nya anslutningen. Om det krävs ändringar utför elentreprenören arbetena. I samband med att mätcentralen förnyas avlägsnar vi mätaren från den gamla centralen och kopplar den till den nya centralen. Du betalar en åtgärdsavgift för arbetet.

Tilläggsanslutningsavgift

I samband med att anslutningen förstoras gör vi ett nytt anslutningsavtal för fastigheten och uppbär en tilläggsanslutningsavgift. Avgiften utgör differensen mellan anslutningsavgifterna för den nya och den gamla huvudsäkringsstorleken i zonprislistans områden I och II. I övriga fall fastställs avgiften utifrån nätkostnaderna men är minst differensen mellan anslutningsavgifterna enligt zonprislistan.

När du förstorar anslutningen kontrollerar vi dimensioneringen av vårt nät och utför nödvändiga ändringar. Eventuella ändringsarbeten ingår i tilläggsanslutningsavgiften. Genom detta säkerställer vi att elkvaliteten är tillräckligt bra och användningen säker. Se anslutningsprislistan.

Ändring av nättjänstavtal

När en större huvudsäkring tas i bruk ändras grundavgifterna enligt den valda storleken på huvudsäkringen. I samband med detta lönar det sig att kontrollera, om det bland nättjänstavtalen finns ett alternativ som är bättre än det nuvarande avtalet. Vår kundtjänst ger råd om jämförelsen, se priserna på pristilista för nättjänst.

Mindre huvudsäkring

När din elanvändning minskar kan du ta en mindre huvudsäkring i bruk och spara genom att betala en mindre grundavgift. Diskutera med en elentreprenör hur stor huvudsäkring du behöver. Du kan beställa byte av huvudsäkringarna av en entreprenör, som meddelar elbolaget om bytet med ett allmänt informationsformulär.

Den tidigare använda huvudsäkringen förblir användningsrätten för anslutningen vilket betyder att du kan byta tillbaka till en lika stor huvudsäkring utan en tilläggsanslutningsavgift.

Överför anslutningen till underhåll

När ingen el används i fastigheten men du vill ha kvar beredskapen, lönar det sig att överföra anslutningen till underhåll. Då betalar du en underhållsavgift enligt storleken på anslutningens huvudsäkring och den övriga elfaktureringen upphör. I samband med övergången till underhåll avbryter vi elleveransen till användningsstället och avlägsnar mätaren. Vi uppbär en åtgärdsavgift för mätinsallationsarbeten enligt prislistan för avlägsnande av mätaren.

Prislista för upperätthållande av elanslutning

Kymmenedalens Elnät Ab serviceprislista

En anslutning som överförts till underhåll får du tillbaka till normal användning utan avgift. Innan anslutningen kan tas i bruk efter att ha varit i underhåll, ska du kontakta en elentreprenör som kontrollerar installationerna. Elentreprenören beställer kopplingen med en blankett med allmänna uppgifter.

En anslutning som överförts till underhåll blir även kvar på en tomt från vilken byggnaden har rivits och den kan tas i bruk i en ny fastighet som byggs på samma plats. Eftersom du i samband med ett fastighetsköp kan överföra elanslutningen till den nya ägaren, är en anslutning som är i underhåll till fördel även när fastigheten säljs.

För nya anslutningar som färdigställs efter 1.3.2011 uppbär vi en underhållsavgift, om inte anslutningen har kopplats före utgången av följande kalenderår.

Uppsägning av anslutning

Om elanvändningen på en fastighet har upphört helt och hållet, och det inte finns planer på ny användning, kan du säga upp anslutningen. Vi kontrollerar de anslutningsavgifter som betalats för anslutningen och återbetalar till dig en avgift från vilken avdragits nedläggningskostnaderna.

För att få elektricitet tillbaka till en uppsagd anslutning måste du göra ett nytt anslutningsavtal och betala en ny anslutningsavgift

Elanslutning vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp överförs elanslutningsavtalet inte automatiskt till den nya ägaren i samband med överlåtelse av fastigheten. Det lönar sig att avtala om överföring av anslutningsavtalet i köpebrevet så att man inte behöver uppgöra ett separat överlåtelsebrev.

När du i egenskap av säljare säger upp elavtalen för en anslutning ska du på samma gång meddela oss om överföring av anslutningen till den nya ägaren. Vi kan vid behov begära att få en kopia av köpebrevet eller något annat bevis på överföring av anslutningen. I samband med ägarbytet för anslutningen ingår vi med den nya ägaren ett anslutningsavtal som ersätter det gamla avtalet för fastigheten. Vi uppbär inte en ny anslutningsavgift för uppgörande av avtalet.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä