Gå till innehållet
Hae sivustolta

Liv under ellinjerna

27.1.2021

Marken under ellinjerna tillhör markägaren och nätbolaget har rätt att röra sig på området och underhålla elnätet. Ledningsområdet kan utnyttjas för många olika slags odling och rekreation så länge man kommer ihåg säkerhetsanvisningarna.

Friluftsliv med allemansrätten

Du kan fritt plocka bär, svamp och göra promenader eller löpturer under ellinjerna så länge du inte orsakar större än ringa störningar eller olägenheter. Det ingår i allemansrätten att rida i terräng och på privatvägar, men man ska undvika områden som har en särskild användning, exempelvis plantskog, åkrar och gårdsområden. Det krävs alltid tillstånd av markägaren för att få köra snöskoter.

Markägaren kan använda området för odling

Markägaren får odla julgranar eller till exempel bärbuskar under elledningarna förutsatt att höjden på topparna inte överskrider tre meter. Det går bra att plocka och odla olika slags naturprodukter, exempelvis granskott, en och pyntris under linjerna. Det är också möjligt att grunda viltvårdsområden eller våtmarker på området eller erbjuda boplatser och lämpliga näringsväxter för pollinerare. Under de senaste åren har ledningsområdena byggts bredare än tidigare så att träden fälls på ett så stort område att de inte längre når fram till att skada linjen. På dessa skyddsområdet är det möjligt att odla skog helt normalt.

Meddela nätbolaget om alla de sätt på vilka du använder ledningsområden och märk ut området i terrängen exempelvis med skyltar. Ett avtal med nätbolaget ingås om alla odlingar eller motsvarande på ledningsområdena så att bolaget kan ta dem i beaktande i samband med underhålls- och röjningsarbeten. Vintertid ser man inte plantskog under snön.

Kom ihåg att iaktta säkerhetsavstånd

  • Maximihöjden för vegetation under en ellinje är 3 m.
  • Ett orört område på 3 m ska lämnas runt stolpar och deras stag. Det är inte tillåtet att fästa något på stolparna eller stolpkonstruktionerna.
  • En 3 meter bred led för underhållsmaskinen ska lämnas i mitten av 110 kV:s ledningsområden.

Du kan läsa mer om elsäkerhet på finska i guiden Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä (Vet vad du gör i närheten av elnätet). I guiden presenteras även de olika typerna av ellinjer. Den finskspråkiga guiden hittar du på här >>

Säkerhetsavstånd till en spänningsförande elledning när man arbetar med en maskin

Ledningstyp Under På sidan
0,4 kV 2 m 3 m
20 kV 2 m 3 m
110 kV 3 m 5 m
220 kV 4 m 5 m
400 kV 5 m 5 m

Mer information om kraftledningar:

Markägarens idékort ger idéer om hur kraftledningsområdet kan utnyttjas: www.fingrid.fi/ ideakortit

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä