Gå till innehållet
Hae sivustolta

Energikrisen gjorde det lättare att förstå hur viktiga investeringar i elnätet är

5.7.2023

Energikrisen har lyft fram betydelsen av försörjningsberedskap och fungerande elnät i finländarnas vardag. Investeringar i elnätet som förbättrar leveranssäkerheten får förståelse även om de höjer kostnaderna för nättjänstpriserna. Energikrisen kan även ses i en förändrad attityd gentemot sätten att producera el.

Finsk Energiindustri r.f. låter varje år utföra en enkät om finländarnas energiattityder. För första gången handlade frågorna nu om medborgarnas åsikter om elnätet och hur väl det fungerar.

Enligt enkäten anser en betydande majoritet att elavbrott som är längre än två timmar är oskäliga och de skulle sätta gränsen för ett skäligt avbrott till under en timme. De två timmar långa cirkulerande elavbrotten som planerades under tiden med elbrist kändes alltså alltför långa enligt dem som svarade på enkäten.

Situationen ökade även förståelsen för investeringar i elnätet. Till och med 60 procent av dem som svarade understödde investeringar i elnätet som förbättrar leveranssäkerheten, även om de höjer kostnaderna för nättjänstpriserna. Till och med tre av fyra som svarade var helt eller nästan av samma åsikt med påståendet ”det är nödvändigt att investera i elnäten och de måste utvecklas och bli bättre för att elektrifiering av samhället över huvud taget ska vara möjlig”.

Källa: Suomalaisten energia-asenteet 2022

Energiattityderna har förändrats även gentemot sätten som energi produceras på

Enligt enkäten har betydelsen av ökad energisjälvförsörjning ökat avsevärt. Man vill att elektriciteten ska vara en inhemsk, leveranssäker, kolneutral exportprodukt.

Det totala understödet för kärnkraft har ökat till hela 83 procent. I fjol ville hälften av dem som svarade ha mera kärnkraft och en fjärdedel ansåg att den nuvarande mängden är lämplig. I år ville 65 procent öka mängden kärnkraft och 18 procent ansåg att den var lämplig. Stödet för kärnkraft har ökat i alla medborgargrupper oberoende av kön, hemkommun, ålder eller politisk åskådning.

Populariteten för sol- och vindkraft är fortsatt hög. Vattenkraftens popularitet ökade i fjol från 87 procent till 89 procent. Dess betydelse som en miljövänlig energiproduktionsform och dämpare av klimatförändringen har fortsatt att öka.

Källa: Suomalaisten energia-asenteet 2022

SÅ HÄR ANVÄNDER VI ENERGI

I Finsk Energiindustris enkät om energiattityder har de finländska konsumenterna segmenterats i fem grupper utgående från sina attityder. På indelningen inverkar åsikterna samt uppfattningen om el och priset på den, elbolagen och deras tjänster och energianvändning i allmänhet. Nedan grupperna och deras andelar i huvuddrag. Andelen Självförsörjande prismedvetna och Konkurrensutsättare som kräver ansvarsfullhet har ökat sammanlagt omkring tio procent på bekostnad av Miljömedvetna.

 

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä