Gå till innehållet
Hae sivustolta

Ekoplanering styr mot bättre uppvärmning

3.1.2024

Målet med ekodesigndirektivet som trädde i kraft från början av 2022 är att förbättra produkternas energieffektivitet och säkerställa att miljöfrågor och livscykeltänkande har tagits i beaktande. Direktivet ställer nya krav också på industriellt tillverkade eldstäder. De centrala frågorna är verkningsgraden och mindre utsläpp.

Under den senaste tiden har skadligheten med vedeldning i småhus diskuterats livligt i offentligheten. Partikelutsläppen har figurerat i rubrikerna ofta, speciellt när de höga energipriserna har lett till att braskaminer och öppna spisar har varit i flitig användning. Regleringen på EU-nivå har också irriterat oss finländare som är ”experter på vedeldning”. Det handlar ändå inte om att begränsa rättigheterna utan snarare om förändringar som gynnar oss och som bidrar till att minska skadliga utsläpp och förbättrar eldstädernas eldningskapacitet. Exempelvis bastuugnar och alla produkter som sålts före 2022 stannar utanför direktivet.

Bränningstekniken utvecklas

Innehållet i direktivet blev offentligt redan 2015, så tillverkarna har haft tid att utveckla sina produkter att motsvara de nya kraven. Moderna eldstäder är hi-tech-produkter och omfattande resurser, forskning och testning har satsats på utvecklingen av dem. En produkt ska utöver CE-märkning ha en prestandadeklaration (DoP) och en försäkran om överensstämmelse med ekodesignkrav (DoC). Utvecklingen har gått framåt med stormsteg. Nya eldstäder har redan en verkningsgrad på över 80 procent och mängden partikelutsläpp har minskat snabbt. Ecodesign-gränsvärdena är följande: brandgas 1 500 mg/m3 (tidigare krav 3 750 mg/m3), organiskt förgasat kol 120 mg/m3 (inget tidigare krav), kväveoxider 200 mg/m3 (inget tidigare krav) och partiklar 40 mg/m3 (inget tidigare krav).

Deco Palsa Grafia, Tulikivi

Mindre ved

Utvecklingen gynnar eldarna. När eldstaden har en bättre verkningsgrad så behövs det mindre ved. När man bränner mindre ved minskar också utsläppen och det uppstår inbesparingar i kostnaderna för upphandling av ved. Om eldstaden producerar hälften av bostadens värmebehov på 15 000 kWh, sparas en tredjedel av veden när eldstadens verkningsgrad är 20 procent bättre. Inbesparingen i anskaffning av ved är 350 euro om året. I ett hus med elvärme är vedeldarens elräkning enligt exempelberäkningen 1 200 euro mindre när totalpriset är 16 cent/kWh. (*

Stora variationer i nyttograden

Nästan varje småhus i Finland har någon typ av eldstad. Mängden eldstäder har uppskattats till hela 2 miljoner. Det är alltså en stor mängd värmekällor av varierande ålder och med olika verkningsgrad som är i bruk. Du kan beräkna din eldstads verkningsgrad till exempel med hjälp av vedenergiräknaren som du hittar i tjänsten mottinetti.fi. Enligt den fungerar nya bakugnar och ackumulerande braskaminer med en verkningsgrad på i genomsnitt 75 procent medan variationsbredden är i storleken +/−10 procent. En spis sprider snabbt värme i rummet, men verkningsgraden är i allmänhet endast omkring 50 procent. Öppna spisar i vilka rökgasen och varmluften går direkt upp i rökkanalen är de svagaste värmekällorna med en verkningsgrad på endast omkring 30 procent. Använd räknaren för att jämföra mängden energi som olika träslag ger i ugnar med olika verkningsgrad.

Braskaminen Piccolo med kopparyta utgör ett stiligt blickfång i huset på bostadsmässan i Lovisa och den bildar en harmonisk helhet tillsammans med vyn över havet. Braskaminens verkningsgrad är 77,8 procent.

Eldningssättet är av betydelse

Tillverkaren uppger information om nyttograden för nya ugnar. Med hjälp av räknaren får du också riktgivande information om hur olika typer av eldstäder fungerar. Värdena baserar sig på beräkningar och mätningar som gjorts i optimala situationer och det är svårt att uppnå samma resultat i hemmabruk. Den som eldar kan dock genom sina egna handlingar inverka mycket på hur effektivt hens egen ugn producerar värme. För nya eldstäder innehåller tillverkarens anvisningar information om hur värmekällan bör användas. Det är av väsentlig vikt att följa anvisningarna även om man tycker sig besitta kunskapen från tidigare. Det finns även allmänna anvisningar för användningen av gamla ugnar som är till stor hjälp när du lär dig det mest ekonomiska användningssättet.

*) Spara 1 200 €/år i elräkningen när totalpriset på el är 16 cent/kWh.*

Exempelkalkyl

Värmebehov 15 000 kWh, av vilket vedeldningens andel 7 500 kWh

Ugnens verkningsgrad

60 %

80 %

Vedbehov

15 im3

10 im3

Klabbar av blandad ved 70 €/im3

1 050 €

700 €

 


Här följer några tips för användningen av vedeldade eldstäder:

 • Håll eldstaden i skick. Kom ihåg regelbunden sotning och
  borttagning av aska.
 • Använd endast torr ved av hög kvalitet.
 • Förvara veden i ett luftigt, torrt lager dit det inte kan
  komma markfukt. Fjolårsved är med större säkerhet torr.
 • Bär in veden redan föregående dag så att den hinner bli
  varm och ytfukten försvinna.
 • Stapla veden tillräckligt luftigt i ugnen. Fyll inte på för mycket.
 • Försäkra dig om tillräckligt med drag och tilluft innan du tänder på.
 • Tänd veden från det översta lagret.
 • Ställ in primärluften som kommer underifrån ugnsgallret och
  sekundärluften som kommer via hålen i luckan så att veden
  brinner rent och med lämplig hastighet.
 • Håll ett öga på röken. ”Osynlig” är ett tecken på att det brinner rent.
 • Elda hellre lite i sänder och flera gånger än alltför hett på en gång.
 • Försäkra dig om att veden brinner jämnt till slut genom att rätta till den.
 • Stäng spjällen när du inte längre kan se glödande vedträn i eldstaden.

Fotona: Tulikivi, Jukka Leino

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä