Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Henkilöstö

Henkilöstöä oli kertomusvuoden lopussa määräaikaiset mukaan luettuna 61 (60), joista emoyhtiön palveluksessa oli 43 ja verkkoyhtiön palveluksessa 18. Konsernin koko henkilöstö on toimihenkilöitä. Vähittäismyyntiliiketoiminnan päättymisen myötä seitsemän henkilön työsuhde yhtiössä päättyi vuoden lopussa.

Kaavio: Keskimääräinen henkilöstömäärä 2019-2023

Pitkäaikaisia palvelussuhteita on edelleen paljon. Vähintään 40 vuotta palveluksessa olleita oli vuoden 2023 lopussa neljä. Suurin henkilöstöryhmä oli 1–10 vuotta palvelleet. Keskimääräinen palvelusaika konsernissa oli kertomusvuonna 15,9 (15,2) vuotta henkilöä kohden.

Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä 47,7 (46,5) nousi edellisvuoteen verrattuna.

Kaavio: Henkilöstön ikäjakauma 2019-2023

Naisten osuus koko konsernin henkilöstöstä oli 53,9 (55,7) prosenttia. Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä naisia oli 74,4 (74,4) prosenttia ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä 10,0 (11,1) prosenttia.

Otimme käyttöön luottamuksellisen ilmoituskanavan

KSOY otti vuonna 2023 käyttöön luottamuksellisen ja EU:n whistleblowing-direktiivin mukaisen Ilmoituskanava-palvelun. Ilmoituskanava on väylä ilmoittajan tietoon tulleiden väärinkäytösten ilmoittamiseen.  Ilmoituksia voi jättää esimerkiksi rikos- ja väärinkäytösepäilyistä ja epäeettisestä toiminnasta. Tahallisten perättömien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä. Esimerkiksi asiakaspalautteet käsitellään edelleen asiakaspalvelussa.

Sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohti laski kertomusvuonna

Sairauspoissaolojen määrä / henkilö laski kertomusvuonna. Sairauspoissaolot olivat kertomusvuonna konsernissa yhteensä 1,0 (1,4) henkilötyövuotta. Keskimäärin henkilöstö oli poissa sairauden vuoksi 4,7 (5,9) työpäivää. Kertomusvuonna konsernissa ei sattunut työtapaturmia.

Työyhteisön tukeminen ja kehittäminen

Kymenlaakson Sähkö -konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan ja toimia arvioidaan joka toinen vuosi. Vuonna 2023 toteutettiin henkilöstökysely tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheista, ja suunnitelma päivitettiin kyselyn vastausten perusteella vuosiksi 2024–2025.

Konsernissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa työelämässä. Suunnitelman tavoitteena on myös edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Työnantaja myöntää vuosittain määrärahan, jonka käytöstä päättää työhyvinvointitoimikunta. Yleisimmät toimikunnan henkilöstölle tarjoamat edut ovat liikunta- ja kulttuurisetelit sekä hieronta.​​​​​​​

Yhtiössä käydään vuosittain onnistumiskeskustelun nimeä kantava esihenkilön ja työntekijän välinen keskustelu, jonka teemat liittyvät strategian arvoihin, omaan ja työyhteisön hyvinvointiin, toimenkuvan päivittämiseen, onnistumisiin ja osaamiseen. Keskustelun henki on tarkoitus pitää positiivisena ja energisoivana keskittyen edellä mainittuihin teemoihin.

Etätyöleimaus käyttöön syksyllä 2023

KSOY:n henkilöstö työskentelee pääosin hybridimallin mukaisesti eli sekä toimiapaikoilla että etänä. Uusi Kellokortti-järjestelmä ja etäleimaus otettiin käyttöön lokakuussa. KSOY:n henkilöstöllä on mahdollista tehdä etätöitä noin 60 prosenttia työajasta.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki