Gå till innehållet
Hae sivustolta

Köparens guide

Vet du vad som avses med elöverföring och hur den skiljer sig från en anslutning? Vad består elpriset av och vilken andel av elpriset kan man konkurrensutsätta? I Köparens guide hittar du svaret på de viktigaste frågorna.

Bli bekant med termerna

Elanslutning. Med elanslutning avses anslutning av fastigheten till elnätet. Fastigheten kan ha bara en elanslutning och det är fastighetens ägare som ingår ett anslutningsavtal. Anslutningen kan i samband med ett fastighetsköp övergå till den nya ägaren, men den kan inte överföras till ett annat ställe.

Användningsställe. En elanslutning kan ha ett eller flera användningsställen som till exempel i rad- och höghus. Elanvändaren, fastighetsägaren eller hyresgästen ska ingå ett elförsäljnings- och nätavtal för användningsstället. Varje användningsställe har en egen elmätare vars mätningsuppgifter vi utgår från när vi fakturerar för den elektricitet som kunden använder.

Nättjänst. Nättjänst omfattar alla tjänster i anslutning till överföring av el från kraftverken som producerar el ända till användningsstället. Till tjänsterna hör bland annat en störningsfri eldistribution dygnet runt, underhåll och förnyande av elnätet samt elmätning. Tjänsterna ingår i nättjänstavgiften. De lokala elnätsbolagen svarar för nättjänst.

Elenergi.  Alla konsumenter kan välja med vilket elbolag de vill ingå ett avtal om köp av elenergi. Det finns många olika avtalsalternativ från börsel som prissätts per timme till elektricitet som produceras i sin helhet med förnybara energikällor. Enheten för prissättning av elenergi är utöver grundavgiften även en kilowattimme (kWh).

Konkurrensutsättning

Du ska köpa elöverföringen av elnätbolaget på orten där du bor, men alla kan konkurrensutsätta elförsäljningen, dvs. elenergin. Andelen elförsäljning som konkurrensutsätts är ungefär 40 procent av de totala elkostnaderna.

Innan du inleder konkurrensutsättningen ska du från din elräkning kontrollera numret och adressen för förbrukningsstället, den uppskattade årliga elanvändningen samt storleken på huvudsäkringen på förbrukningsstället.

När du konkurrensutsätter el lönar det sig att beakta den mängd el som du själv använder. Den årliga elräkningen för höghusinvånare är i genomsnitt omkring 260 euro (2000 kWh). Av detta är andelen elenergi ungefär 100 euro om året. Ju mer elektricitet du använder desto större nytta har du av att konkurrensutsätta elen. Den årliga elräkningen för en villa med eluppvärmning är ungefär 1800 euro (18 000 kWh). Av detta är andelen elenergi ungefär 700 euro.

I vissa fall har en extern elförsäljare ringt kunden och indikerat att de skulle se hans information om elkontrakt. Detta är dock inte fallet. Andra företag ser inte kundens kontrakt och priset på el, men denna information är endast känd för kunden och den nuvarande elsäljaren.

Fråga också ditt eget elbolag om olika avtalsalternativ. Kymmenedalens El:s olika avtal hittar du här.

Hur elpriset uppstår

Totalpriset av elektricitet består av priset på elenergi, nättjänsten och skatterna.

Har du fått ett avtal mot din vilja?

Vi blir tyvärr ofta kontaktade av våra kunder beträffande vilseledande försäljning. Avsikten har kanske varit att begära ett elanbud men resultatet har blivit ett elavtal. Om du anser att det elförsäljande bolaget har förfarit på ett inkorrekt sätt ska du lämna en reklamation om saken till bolaget i fråga. Om din reklamation inte leder till något resultat ska du kontakta konsumentmyndigheten.

Elköparens rättigheter

  • Rätt att ingå ett elförsäljningsavtal med en leveransskyldig elförsäljare
  • Rätt att byta elförsäljare
  • Rätt att få information om vad elpriset består av
  • Rätt att få elavtalets villkor i skriftligt format antingen i samband med att avtalet ingås eller i efterskott, om avtalet ingås muntligt. Om en avtalsbekräftelse inte har skickats är avtalet inte bindande för kunden.
  • Rätt att ångra ett distansförsäljningsavtal inom ångerfristen enligt konsumentskyddslagen, dvs. inom 14 dagar från ingående av avtalet. Köparen kan själv ångra avtalet till exempel genom att skicka e-post eller det egna elbolaget kan sköta ärendet med fullmakt av kunden.
  • Rätt att få meddelande om ändringar i avtalsvillkoren eller elpriset minst en månad innan åndringen träder i kraft.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä