Långa elavbrott

Enligt elmarknadslagen har elanvändare rätt att få en standardersättning om deras användningsställe har varit utan elektricitet utan avbrott i minst 12 timmar. Storleken på standardersättningen beror på nätserviceavgiften och längden på avbrottet. Ersättningen som betalas till kunden är högst 1 000 euro under ett kalenderår. Ersättningen stiger gradvis så att den fr.o.m. den 1 januari 2016 är högst 1 500 euro och från och med den 1 januari 2018 är högst 2 000 euro.

Storleken på ersättningen som betalas för avbrott i elleveransen i förhållande till avgiften för nättjänsten fastställs i lagen:

  • 10 % när avbrottet varar i minst 12 och högst 24 timmar.
  • 25 % när avbrottet varar i minst 24 och högst 72 timmar.
  • 50 % när avbrottet varar i minst 72 och högst 120 timmar.
  • 100 % när avbrottet varar i minst 120 och högst 192 timmar.
  • 150 % när avbrottet varar i minst 192 och högst 288 timmar.
  • 2000 % när avbrottet varar i minst 288 timmar.

Avbrottstiden börjar räknas från den tidpunkt när elbolaget har fått kännedom om felet antingen via fjärrdriftsystemet i elnätet eller via en anmälan av en elanvändare och upphör när felet har reparerats.
Om avbrottet i elleveransen beror på ett fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala en standardersättning till kunderna. Nätbolaget kan befrias från betalningsskyldigheten också i det fall att orsaken till avbrottet anses ligga utanför nätbolagets möjligheter att inverka på saken. Myndighetsbestämmelser om reglering av energi är ett exempel på ett sådant fall.

Arbetssäkerheten tas alltid i beaktande

Om reparationsmanskapets säkerhet är i fara börjar man räkna avbrottstiden först från och med den tidpunkt när det är tryggt att inleda reparationerna. Dylika fall kan vara till exempel häftiga stormar där reparatörerna riskerar att bli under fallande träd eller det är farligt att bege sig med båt till skärgården för att reparera fel.

Ersättningen gottgörs i elräkningen

Kymmenedalens Elnät Ab gottgör automatiskt standardersättningen för elleverans till kunden från nätserviceavgiften i elräkningen.