Elskador

Som kund hos oss kan du ansöka om ersättning av oss för skada eller olägenhet som orsakas av vår elnätsverksamhet. Du ansöker om ersättning med bifogade blankett för anmälan av skador. Fyll i blanketten och skicka den som e-postbilaga eller per post till oss. Spara den ifyllda blanketten i din dator innan du sänder den som e-postbilaga eller skriv ut den till dig själv. Numret på användningsstället som efterfrågas på skadeanmälan hittar du enklast på din egen elräkning.

Nödvändiga bilagor till ersättningsansökan

•    Eventuella köpkvitton eller räkningar för varor som skadats
•    Reparatörens/affärens utlåtande om felet i anordningen eller föremålet och vad som har orsakat det och om reparationskostnaderna
•    Redogörelse över övriga kostnader som skadan gett upphov till

Leveransadress för ersättningsansökan

Som e-postbilaga korvauskasittely(at)ksoy.fi (Skanna med bilagorna till ansökan.)
Per post: Kymmenedalens Elnät Ab / Behandling av ersättningar, Yhdystie 7, 47200 Elimä

Ersättningsanspråket ska framföras inom tre månader från det att skadan inträffade eller att kunden fick kännedom om att skadan inträffat. En försenad ersättningsansökan innebär att möjligheten till ersättningar går förlorad. Vid ersättningsförfarandet tillämpar vi nättjänstvillkoren VPE2014.

Vid behandlingen av ersättningsansökan beaktas skäliga kostnader för förebyggande av ytterligare skador. Kymmenedalens Elnät Ab reserverar en möjlighet att inspektera egendomen som skadats.