Villkor

Vi tillämpar på avtalen gällande branschvillkor i nätområdet för Kymmenedalens Elnät Ab.

Eventuella tvister gällande avtalet ska avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om det inte är möjligt att avgöra tvisten genom förhandlingar har konsumenten möjlighet att låta konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) avgöra ärendet. Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten vara i kontakt med magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).