Elanslutningar

Alla fastigheter som ligger inom bolagets ansvarsområde kan ansluta sig till Kymmenedalens Elnäts distributionsnät. Du får ansluta dig till elnätet genom att ingå ett anslutningsavtal. Avtalet gäller separat för respektive fastighet och endast en anslutning behövs för en fastighet. Vi ingår ett anslutningsavtal med fastighetens ägare eller innehavare.