Anvisningar för anskaffning och ibruktagning av en produktionsanläggning

Byggnads- eller åtgärdstillstånd

Ta reda på vilka tillstånd du behöver av byggnadstillsynen i din hemkommun.

Kontakta Kymmenedalens Elnäts anslutningsförsäljning

Du får råd om och handledning i ibruktagningen av produktionsanläggningen. Våra experter ger vid behov råd även i tekniska frågor. Anslutningsförsäljnings kontaktuppgifter.

Begär skriftliga offerter om leverans och installering av produktionsanläggningen

Bifoga en blankett med allmänna uppgifter för mikroproduktion till anbudsbegäran. På detta sätt försäkrar du dig om att din anläggning kan anslutas till elnätet.

Installering av anläggning

Försäkra dig om att elentreprenören som utför installeringen sänder en blankett med allmänna uppgifter för anslutning till produktion till vår anslutningsförsäljning. Därefter kan vi utfärda tillstånd för ibruktagning av anläggningen. Begär handledning och anvisningar om anläggningens funktion och användning av entreprenören.

Ingå ett avtal om överföring av produktionen till elnätet

När vi har beviljat ett tillstånd för koppling av anläggningen ingår vi med dig ett avtal om överföring av produktionen. Vi installerar även en dubbelriktad mätanordning på ditt användningsställe. På detta sätt kan vi mäta separat både den elektricitet som tas från nätet och den elektricitet som matas till nätet. Vi uppbär inte en separat avgift för mätarbytet. Överföringspriser för produktionen

Ingå ett försäljningsavtal för elektriciteten som producerats

Du kan själv välja till vilken elförsäljare du vill sälja den elektricitet som du producerar. Ta kontakt med säljaren och ingå ett avtal. Kymmenedalens Elnät skickar produktionsuppgifterna till den säljare som du har valt.

Bekanta dig med Online-tjänsten

Du kan följa upp elmängden som överförts till nätet per timme i Online-tjänsten.

Mer information på Motivas webbplats på finska. 

Tekniska anvisningar

En produktionsanläggning som ansluts till nätet ska uppfylla bestämda tekniska krav. Läs vår anvisning