Tutkimus ja kehitys

Kymenlaakson Sähköverkko Oy toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita yhdessä kumppaneidensa kanssa. Hankkeiden avulla kehitämme uusia toimintatapoja, pilotoimme uutta tekniikkaa sekä tarkastelemme tulevaisuuden muutoksia, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin. Teemme tutkimus- ja kehityshankkeita yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten, laitevalmistajien ja muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Julkaisemme tällä sivulla tietoa hankkeista sekä loppuraportit niistä hankkeista, joissa Kymenlaakson Sähköverkko Oy on ollut mukana.

Hepta Airbone hybrididronen käyttäminen häiriönpaikannuksessa

Sähköverkon tarkastuslentojen ja vikapaikkojen paikantamisen pilotointi hybrididronen avulla on käynnistetty Hepta Airbonen kanssa. Pilotointi on aloitettu vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2020 ajan. Pilotoinnin tavoitteena on kehittää vianhoitoa ja häiriöselvitystä.

Tuulituhoriskin mallinnus jakeluverkossa

Jakeluverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi selvitimme Numerola Oy:n kehittämän tuulituhomallinnuksen toimivuutta jakeluverkossamme. Tarkoituksena on paikallistaa mallinnuksen avulla etukäteen sellaiset, mahdolliset, vikaherkät paikat, joissa myrskytuulet voivat aiheuttaa vikoja jakeluverkoille. Tuulituhomallinnus ottaa huomioon tuulensuunnan, maastonmuodon sekä puuston. Toimivan mallinnuksen pohjalta on mahdollista kehittää kunnossapidon vierimetsänhoitoa, myrskynaikaisen vikapaikan rajaamista sekä laajentaa suunnittelussa tiedon määrää määrittäessä toimitusvarmuusinvestointeja.

Lisätietoja PDF-tiedostossa

Haja-asutusalueen sähköasiakas ja sähköverkko 2030

Tutkimushankkeessa on kehitetty kokonaisvaltainen konsepti ja analysoitu kustannustehokkaita ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden sähkönjakelun kehittämiseen huomioiden asiakaskäyttäytymisen muutokset, teknologian kehittyminen ja sähkömarkkinalain käyttövarmuusvaatimukset. Monivuotisen hankkeen vetovastuussa on ollut LUT-yliopisto ja hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkönsiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Lisätietoja LUT:n sivuilla (aukeaa uudessa ikkunassa)

Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko

Hankekokonaisuuden pääpaino on

  • joustoresurssikapasiteetin ja kapasiteettiin vaikuttavien tekijöiden kartoituksessa,
  • jouston merkityksen määrittämisessä,
  • toimitusvarmuuden tavoittelemiseen tähtäävien verkkoinvestointien tarkastelussa verkon tehokkaan operoinnin näkökulmasta,
  • joustavan verkon käyttötoiminnan vaikuttamismahdollisuuksien analysoinnissa verkon saneerausratkaisuihin,
  • verkkoliiketoiminnan muuttuvassa sääntelyssä ja
  • keskeisimpien tunnistettujen muutostekijöiden vaikutusten kokonaisvaltaisessa arvioinnissa.

Hankekokonaisuus on jatkoa vuosina 2017-2018 toteutettuun Haja-asutusalueen sähköasiakas ja sähköverkko 2030 -tutkimushankkeeseen. Hankkeen vetovastuussa on LUT-yliopisto ja hanke toteutetaan yhteistyössä Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkösiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Hanke on käynnistynyt 2019 ja valmistuu vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja LUT:n sivuilla (aukeaa uuteen ikkunaan)

LVDC sähkönjakelutekniikan käyttäminen sähkönjakeluverkossa

Yhdessä Zero Hertz Systems Oy:n kanssa toteutettava kaupallinen pienjännitteisen tasasähköjakelun rakentaminen jokapäiväistä sähkönjakelua varten.

Keskijännitekaapeleiden kunnon arviointi häviökerroin- ja osittaispurkausmittauksilla

Tampereen teknillisen yliopiston, Dekra Industrial Oy:n ja Prysmia Finland Oy:n yhteistyönä toteutettu hanke, jossa tutkittiin menetelmiä keskijännitekaapeleiden kunnonvalvontaan. Hankkeessa tehtiin häviökerroinmittauksia 100 eri-ikäiselle keskijännitekaapelijärjestelmälle. Hankkeessa tutkittiin myös on-line mittauksen soveltuvuutta kaapeleiden kunnonvalvontaan. On-line mittauksia verrattiin off-line-osittaispurkausmittausten tuloksiin. Tutkimushankkeen rahoittivat ST-Pooli ja 12 verkkoyhtiötä: Caruna Oy, Elenia Oy, Helen Sähköverkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, LE-Sähköverkko Oy, Rovaniemen Verkko Oy, PKS Sähkönsiirto Oy, Savon Voima Verkko Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Turku Energia Sähköverkot Oy, Vakka Suomen Voima Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

Lisätietoja PDF-muotoisessa raportissa

Keskijänniteverkon maasulkutilanteen aiheuttama maadoitusjännite

Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitos toteutti selvityksen maasulkutilanteen aikaisesta maadoitusjännitteestä. Hankkeen tehtävänä oli tarkastella, millaisia kosketusjänniteitä Kj-verkon maasulun aikana voi siirtyä ja millaisia riskejä nämä jännitteet voivat aiheuttaa. Tarkasteltava kohde on haja-asutusalueella sijaitseva muuntamo ja siihen liittyvä muuntopiiri. Hankkeessa oli mukana ohjausryhmässä Energiateollisuus Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Elenia Oy, Loiste Sähköverkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Caruna Oy, Savon Voima Verkko Oy ja PKS Sähkönsiirto Oy.

Lisätietoja PDF-muotoisessa raportissa

Selvitys keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmistä

Kaapeloinnin myötä huomattiin, että maadoitusverkon rakenne on myös muuttunut. Käytettävissä olevat maadoitusimpedanssimittaukset pistemäisille kohteille eivät enää antaneetkaan luotettavia tuloksia. Tampereen teknillinen yliopisto toteutti selvitystyön, jonka tavoitteena oli selvittää uudenlaisen maadoitusjärjestelmän rakenne ja määrittää riittävä turvallisuustaso. Rakenne simulointiin teoreettisesti, mikä sittemmin todistettiin mittauksilla olemassa olevalla jakeluverkolla.

Lisätietoja PDF-muotoisessa raportissa